Pe­lje­ški most kre­će bez ob­zi­ra na sve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­tje­čaj

za oda­bir iz­vo­đa­ča ra­do­va na Pe­lje­škom mos­tu bit će objav­ljen naj­kas­ni­je u ponedjeljak te ni­je­dan is­hod tre­nu­tač­ne po­li­tič­ke kri­ze ne­će utje­ca­ti na re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta, ko­men­ti­rao je ju­čer To­mis­lav To­lul­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. Ove bi se go­di­ne tre­ba­lo ras­pi­sa­ti vi­še od 250 na­tje­ča­ja za no­vac iz EU fon­do­va.

PIX

To­mis­lav To­lul­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.