Kar­lo­vač­ko upa­ki­ra­lo vi­ški li­mun

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

He­ine­ken

Hr­vat­ska pred­sta­vio je ogra­ni­če­no iz­da­nje Kar­lo­vač­ko Li­mun Na­tur Rad­le­ra, pr­vog rad­le­ra u RH za či­ju je proizvodnju ko­ri­šten is­klju­či­vo do­ma­ći li­mun s Vi­sa. Pro­jekt uklju­či­va­nja do­ma­ćih si­ro­vi­na ka­ko bi po­zi­tiv­no utje­ca­li na ra­zvoj lo­kal­nog gos­po­dar­stva i po­ljo­pri­vre­de He­ine­ken je po­kre­nuo 2014. Uz li­mun ko­ris­ti man­da­ri­ne i je­čam. Ra­di bo­lje su­rad­nje os­no­vao je i Klub pro­izvo­đa­ča ječ­ma Kar­lo­vač­ko. Cilj je oku­pi­ti do­ma­će pro­izvo­đa­če pi­var­skog ječ­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.