Hr­vat­sko IT tržište rast će 6,5% go­diš­nje, do 2020. te­ško go­to­vo 10 milijardi kuna

IDC Adri­atics La­ni je do­ma­će IT tržište po­ras­lo 10,8% pre­ma 2014., na 7,13 milijardi kuna

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­sko

in­for­ma­tič­ko tržište u 2015. je do­seg­nu­lo vri­jed­nost od 7,13 ml­rd. kn, što je po­rast u od­no­su na go­di­nu pri­je 10,8%, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje IDC Adri­atic­sa. Mje­re­na u ame­rič­kim do­la­ri­ma, IT po­troš­nja je pa­la 7% u od­no­su na 2014., na 1,04 ml­rd. do­la­ra, zbog snaž­nog ja­ča­nja do­la­ra pre­ma ku­ni. IDC Adri­atics oče­ku­je nas­ta­vak bla­gog opo­rav­ka IT tr­ži­šta i u 2016. U sred­njo­roč­nom raz­dob­lju oče­ku­ju dalj­nje ja­ča­nje tr­ži­šta po pro­sječ­noj go­diš­njoj sto­pi od 6,5%o na te­me­lju is­po­ru­ka har­dver­skih kom­po­nen­ti, IT us­lu­ga i pa­ki­ra­nog sof­tve­ra, da bi se do­seg­nu­la vri­jed­nost od 9,75 milijardi kuna 2020.

“Zna­ča­jan rast po­troš­nje na do­ma­ćem IT tr­ži­štu mo­že se po­naj­vi­še pri­pi­sa­ti po­ve­ća­noj pro­da­ji pa­met­nih te­le­fo­na te sko­ku vri­jed­nos­ti ser­ver­skog tr­ži­šta, po­naj­pri­je za­hva­lju­ju­ći po­ja­vi su­per­ra­ču­na­la Bu­ra u Ri­je­ci, a u ne­što ma­njoj mje­ri ras­tu is­po­ru­ka IT us­lu­ga te sof­tver­skih apli­ka­ci­ja”, is­ti­če re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca IDCa za re­gi­ju ju­go­is­toč­ne Evro­pe Ana Pa­pež. Ka­te­go­ri­je IT us­lu­ga i pa­ki­ra­nog sof­tve­ra za­bi­lje­ži­le su po­rast u od­no­su na 2014., u seg­men­tu har­dve­ra naj­s­naž­ni­ji skok ima­le su is­po­ru­ke pa­met­nih te­le­fo­na, pos­lu­ži­te­lja te is­pis­nih ure­đa­ja, a pa­la je vri­jed­nost is­po­ru­če­nih ta­ble­ta. U ukup­noj vri­jed­nos­ti do­ma­ćeg IT tr­ži­šta najveća za­seb­na ka­te­go­ri­ja bile su IT us­lu­ge s udje­lom od 31%, sli­je­de osob­na ra­ču­na­la s udje­lom od 18% te pa­met­ni te­le­fo­ni sa 17 pos­to. Na tr­ži­štu IT us­lu­ga vo­de­ću je po­zi­ci­ju za­dr­žao Com­bis, kao i Mi­cro­soft na tr­ži­štu pa­ki­ra­nog sof­tve­ra, a Le­no­vo i HP li­de­ri su na tr­ži­šti­ma ra­ču­na­la i is­pis­nih ure­đa­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.