Po­čet­ni­ci­ma o mo­gu spri­je­či

Ka­ko po­tak­nu­ti sa­mo­za­poš­lja­va­nje

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Da­vo­rin Štet­ner, pred­sjed­nik mre­že pos­lov­nih an­đe­la, sma­tra da za us­pjeh tre­ba mi­je­nja­ti pos­lov­ni men­ta­li­tet, po­naj­pri­je od­nos pre­ma ne­us­pje­hu

Te­žak put do nov­ca, ne­iz­vjes­nost na tr­ži­štu i ma­njak is­kus­tva mla­de de­mo­ti­vi­ra­ju u ino­va­tiv­nim pos­lov­nim is­ko­ra­ci­ma. No, tu su pos­lov­ni an­đe­li i po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­to­ri, ko­ji bu­du­ćim po­du­zet­ni­ci­ma omo­gu­ća­va­ju po­volj­ni­je rad­ne pros­to­re i us­lu­ge men­tor­stva. Kad vas ti pot­por­ni me­ha­niz­mi os­po­so­be za sa­mos­tal­no obav­lja­nje dje­lat­nos­ti, sprem­ni ste i za iz­la­zak na tržište.

Za­klju­čak je to pa­ne­la Ka­ko po­tak­nu­ti sa­mo­za­poš­lja­va­nje, odr­ža­nog u sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta Ivan­ca.

U in­ku­ba­to­re po zna­nje

Mi­lo­rad Ba­ti­nić, gra­do­na­čel­nik Ivan­ca, is­tak­nuo je da je gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja u žu­pa­ni­ji obi­lje­že­na po­zi­tiv­nim tren­do­vi­ma. Naj­a­vio je i nas­ta­vak ra­da na pro­mje­ni struk­tu­re no­vo­otvo­re­nih mjes­ta, ali i da se u taj pro­ces mo­ra­ju uklju­či­ti i dru­gi. “Na na­ci­onal­noj ra­zi­ni tre­ba stvo­ri­ti pret­pos­tav­ke za pros­pe­ri­tet i iz ins­ti­tu­ci­ja tre­ba­ju do­ći odre­đe­ne pot­por­ne mje­re”, po­ru­čio je. U ovoj je re­gi­ji pro­blem ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja i bli­zi­na glav­nih pro­met­ni­ca, dr­žav­nih gra­ni­ca i ve­li­kih gra­do­va u oko­li­ci, is­ti­če Ba­ti­nić, pa u ra­zvoj tre­ba­mo ula­ga­ti ne­umor­no ka­ko bismo se is­tak­nu­li.

Mar­ti­na Gol­čić, di­rek­to­ri­ca Ko­priv­nič­kog po­du­zet­ni­ka, ka­že da je grad Iva­nec pri­mjer sre­di­ne ko­ja je na do­brom pu­tu. “U Ko­priv­ni­ci zbog is­tog po­ten­ci­ja­la pla­ni­ra­mo iz­grad­nju no­vih ti­su­ću kva­dra­ta in­ku­bi­ra­nog pros­to­ra jer se lo­kal­ni po­du­zet­ni­ci na­la­ze u vr­lo tur­bu­lent­nom vre­me­nu u ko­jem se od njih oče­ku­ju br­ze re­ak­ci­je.

VJERAN ŽGANEC

Su­di­oni­ci pa­ne­la s gl. ured­ni­kom Pos­lov­nog dnev­ni­ka Mis­la­vom Ši­ma­to­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.