Što u clo­ud, ka­ko voditi tim?

Edu­ka­ci­je Ša­ro­li­ke te­me

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Po­du­zet­ni­ci, obrt­ni­ci, vlas­ni­ci OPG-ova i svi za­in­te­re­si­ra­ni u Ivan­cu su mo­gli su­dje­lo­va­ti u in­te­rak­tiv­nim pre­da­va­nji­ma i edu­ka­ci­ja­ma.

Bra­ni­mir He­brang iz HT-a go­vo­rio je o to­me ka­ko teh­no­lo­gi­je mo­gu olak­ša­ti sva­kod­nev­ne pos­lov­ne iz­a­zo­ve. Pred­sta­vio je zna­nja i vje­šti­ne ko­ji­ma se mo­že osi­gu­ra­ti pos­lo­va­nje uko­rak s naj­no­vi­jim teh­no­lo­škim pos­tig­nu­ći­ma, po­naj­pri­je clo­ud us­lu­ge. Si­mon Fer­juc iz tvrt­ke Te­ti­da pred­sta­vio je EU fon­do­ve i na­či­ne ka­ko do­ći do nov­ca za ru­ral­ni ra­zvoj i gos­po­dar­stvo. Bi­lo je ri­je­či o to­me ka­ko pro­na­ći naj­br­ži put do bes­po­vrat­nih sred­sta­va, o pos­lov­nom pris­tu­pu od ide­je do pro­gra­ma, na­tje­ča­ja, pre­da­je pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je, pro­cje­ne pro­jek­ta, pre­go­vo­ra do pro­ved­be pro­jek­ta i re­vi­zi­ja. Dra­go­mir Ga­brić iz tvrt­ke Kri­lo go­vo­rio je pak o to­me ka­ko voditi us­pješ­nu tvrt­ku. “Vo­đe­nje ne zna­či s lju­di­ma se op­ho­di­ti ona­ko ka­ko bi oni to htje­li ili ona­ko ka­ko je vo­đi ugod­no. Vo­đe­nje po­dra­zu­mi­je­va pris­tup lju­di­ma na na­čin da se oni ra­zvi­ja­ju“, po­ru­čio je. Ni­ko­la Nik­šić iz Kor­ner sa­vje­to­va­nja objas­nio je ka­ko re­ali­zi­ra­ti us­pje­šan pos­lov­ni plan. Ne­ovis­no o to­me je li tvrt­ka u raz­dob­lju stag­na­ci­je, ras­ta ili kri­ze, me­nadž­ment je obve­zan pre­dvi­đa­ti bu­duć­nost, is­tak­nu­to je.

Bra­ni­mir He­brang, HT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.