NA NAPOJNICE?

SLOVENIJA UVODI POREZ

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Opo­re­zi­va­njem na­poj­ni­ca ko­je se da­ju u us­luž­nim dje­lat­nos­ti­ma, či­ji se iz­nos pro­cje­nju­je na 67 mi­li­ju­na eura go­diš­nje, Slovenija bi upri­ho­di­la 25 mi­li­ju­na eura, ali vla­da o tom rje­še­nju još ne raz­miš­lja ia­ko po­rez­na upra­va napojnice sma­tra opo­re­zi­vim pri­ho­dom, pi­še ljub­ljan­ski Dnev­nik. Na napojnice se u ve­ći­ni ra­zvi­je­nih dr­ža­va pla­ća porez, una­toč raz­no­li­kim prak­sa­ma i tra­di­ci­ja­ma, pa se u Aus­tri­ji na napojnice pla­ća pa­ušal, dok u Ita­li­ji i na Bal­ka­nu nad na­poj­ni­ca­ma ne­ma ni­kak­ve kon­tro­le, iz­ja­vio je po­rez­ni struč­njak i pro­fe­sor eko­no­mi­je An­drej Ras­por. Sin­di­kat ugos­ti­telj­stva na­čel­no po­dr­ža­va uvo­đe­nje po­re­za na napojnice, ali upo­zo­ra­va da bi on ogor­čio sa­me dje­lat­ni­ke, na pri­mjer ko­no­ba­re ko­ji­ma na­poj­ni­ca u pro­sje­ku do­no­si od 8 do 45 pos­to pla­će, pi­še Dnev­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.