ZA NJEMAČKE ROBOTE

NUDE 4,5 MILIJARDI EURA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ski pro­izvo­đač ku­ćan­skih apa­ra­ta Mi­dea u četvrtak je obja­vio služ­be­nu, 4,5 milijardi eura vri­jed­nu po­nu­du za kup­nju di­oni­ca Ku­ke, nje­mač­kog pro­izvo­đa­ča in­dus­trij­skih ro­bo­ta. Mi­dea do 15. sr­p­nja nu­di 115 eura po di­oni­ci dok se bur­zov­na ci­je­na u sri­je­du za­us­ta­vi­la na 106,05 eura. Ki­ne­zi već po­sje­du­ju 13,5 pos­to udje­la, a na­vod­no ne žele pri­je­ći 49 pos­to. Ako pri­ku­pe u po­nu­di vi­še od to­ga, vi­šak di­oni­ca će pro­da­ti, na­vo­di Re­uters po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re u nje­mač­koj vla­di. No, pre­la­zak pra­ga od 30 pos­to zah­ti­je­va da­va­nje po­nu­de za sve di­oni­ce. Za sa­da je ne­jas­no ho­će li vo­de­ći di­oni­ča­ri, tvrt­ke Vo­ith i Fri­ed­helm Loh pro­da­ti svo­je udje­le od 25, od­nos­no 10 pos­to di­oni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.