Na­kon Sa­ra­je­va, Next­bi­ke bi­cik­li vo­ze se i na oto­ku Las­to­vu

Osva­ja­nje no­vih tr­ži­šta Sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la na­pra­vio is­ko­rak u re­gi­ju i uveo sus­tav na naj­u­da­lje­ni­ji hrvatski otok

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - BORIVOJE DOKLER

U glav­nom gra­du BIH pos­tav­lje­no je šest sta­ni­ca s ukup­no 50 bi­ci­ka­la ko­je će se pre­ma po­tre­ba­ma ko­ris­ni­ka mo­ći i pre­mje­šta­ti

Po­čet­kom lip­nja, Sa­ra­je­vo je pos­ta­lo dio ve­li­ke Next­bi­ke za­jed­ni­ce, pa ta­ko da­nas i gra­đa­ni tog bo­san­skog gra­da, kao i svi nje­go­vi po­sje­ti­te­lji, mo­gu ko­ris­ti­ti ovaj sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la. Kre­ši­mir Dvor­ski, di­rek­tor hr­vat­ske tvrt­ke Sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la ko­ja je do­ve­la Next­bi­ke u Sa­ra­je­vo is­tak­nuo je da mu je dra­go što plo­do­ve tro­go­diš­njeg tru­da i ra­da na­po­kon mo­gu pro­ši­ri­ti i na re­gi­ju. “Ovaj nam je tre­nu­tak ja­ko va­žan i drag jer na­kon tri go­di­ne pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj ko­nač­no ra­di­mo pr­vi is­ko­rak u re­gi­ju i to u Sa­ra­je­vo ko­je je me­ni osob­no ja­ko drag grad. Du­go­roč­ni cilj je ši­re­nje mre­ža u ci­je­loj re­gi­ji”, is­tak­nuo je Dvor­ski te na­po­me­nui da je imao izu- zet­no do­bre part­ne­re u Sa­ra­je­vu pa je pro­ces po­kre­ta­nja pro­jek­ta išao pu­no lak­še ne­go u dos­ta hr­vat­skih gra­do­va. “Pred­nost je u Hr­vat­skoj to što Fond za za­šti­tu oko­li­ša su­bven­ci­oni­ra je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve s mi­ni­mal­no 40% iz­no­sa ini­ci­jal­ne na­ba­ve opre­me što olak­ša­va fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta. Za­to smo u Sa­ra­je­vu iš­li na op­ci­ju spon­zor­stva od stra­ne Sa­ra­jev­skog Ki­se­lja­ka i ha­loo mo­bil­ne mre­že.

Next­bi­ke bi­cik­li u Sa­ra­je­vu za sa­da su dos­tup­ni na šest lo­ka­ci­ja: Al­ta Shop­ping Cen­tar, Im­por­tan­ne Cen­tar, Zi­ra­at Ban­ka u ul. Zma­ja od Bos­ne 47, Op­ći­na No­vi Grad, Sport­ski cen­tar Sa­fet Zaj­ko i ho­tel Ra­don Pla­za. Sta­ni­ce su u pot­pu­nos­ti sa­mo­odr­ži­ve, na­pa­ja­ju se pu­tem so­lar­nih pa­ne­la, a nji­ho­vo pos­tav­lja­nje je br­zo i jed­nos­tav­no te će se sto­ga mo­ći nak­nad­no pre­mje­šta­ti ovis­no o po­tre­ba­ma ko­ris­ni­ka. Ka­ko nam je ot­krio Dvor­ski, na tih šest sta­ni­ca i 50 bi­ci­ka­la, do kra­ja 2016. oče­ku­ju oko 2000 ko­ris­ni­ka. “To su na­rav­no sa­mo pro­jek­ci­je, me­đu­tim vje­ru­je­mo da je do­bar dio Sa­raj­li­ja ite­ka­ko že­ljan us­lu­ge po­put na­še i da će­mo u su­rad­nji s part­ne­ri­ma u Sa­ra­je­vu us­pje­ti u to­me”, ka­zao je Dvor­ski i na­do­dao ka­ko je u pla­nu i ši­re­nje na os­ta­le bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke gra­do­ve, ali ka­ko je tre­nut­no fo­kus na Sa­ra­je­vu kao vr­lo važ­nom pro­jek­tu. “Vr­lo nam je važ­na po­dr­ška poz­na­tih oso­ba pa je ta­ko u Sa­ra­je­vu, još pri­je služ­be­nog pred­stav­lja­nja, Next­bi­ke bi­cik­le imao pri­li­ku is­pro­ba­ti i poz­na­ti re­da­telj, oska­ro­vac Da­nis Ta­no­vić. Okre­nuo je krug pre­ko Še­herĆe­ha­ji­ne ću­pri­je te dao pu­nu po­dr­šku pro­jek­tu na­gla­ša­va­ju­ći da će ra­do ko­ris­ti­ti Next­bi­ke sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la”, re­kao je Dvor­ski i na­po­me­nuo ka­ko svi ko­ris­ni­ci ko­ji se re­gis­tri­ra­ju u Sa­ra­je­vu mo­gu ko­ris­ti­ti Next­bi­ko­ve sus­ta­ve jav­nih bi­ci­ka­la u se­dam gra­do­va u Hr­vat­skoj i vi­še od 100 gra­do­va u svi­je­tu.

Na­kon Sa­ra­je­va, sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la uve­den je i na naj­u­da­lje­ni­ji na­se­lje­ni otok u Hr­vat­skoj, Las­to­vo. To je pr­vi Next­bi­ke­ov otoč­ki sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la, i vje­ro­jat­no naj­eg­zo­tič­ni­ji. Na sve­ča­nom otvo­re­nju, uz na­čel­ni­ka Op­ći­ne Las­to­vo, Lea Ka­ti­ća i nje­go­ve su­rad­ni­ke, u vož­nji bi­cik­li­ma uži­va­li su pred­stav­ni­ci Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, or­ga­ni­za­to­ri po­prat­ne ma­ni­fes­ta­ci­je ‘LA. Co­lo­nia’, He­ri­ta­ge Go Pro te sku­pi­na zna­ti­želj­nih mje­šta­na i po­sje­ti­te­lja. Next­bi­ke bi­cik­li na Las­to­vu dos­tup­ni su na dvi­je lo­ka­ci­je u sa­mom mjes­tu Las­to­vo (Pje­vor) i kod tra­jek­t­nog pris­ta­ni­šta u mjes­tu Ubli.

Sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la od­lič­na je na­do­pu­na br­zo­brod­skih i tra­jek­t­nih li­ni­ja te no­vog na­či­na po­ve­zi­va­nja ko- pna i oto­ka hi­dro­avi­oni­ma što po­zi­tiv­no utje­če na re­vi­ta­li­za­ci­ju oto­ka. Tre­ba spo­me­nu­ti i da je 80% su­bven­ci­je dao Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost ko­ji ti­me do­ka­zu­je svoj du­go­ro­čan fo­kus i vr­lo kon­kret­nu po­dr­šku pro­jek­ti­ma odr­ži­vi mo­bil­nos­ti. Pre­ma naj­a­va­ma, do sre­di­ne lje­ta ove go­di­ne, Next­bi­ke sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la bit će pri­su­tan u čak 12 gra­do­va u Hr­vat­skoj.

PD

Na otvo­re­nju u Sa­ra­je­vu bi­li su glum­ci iz se­ri­je 'Lud, zbu­njen, nor­ma­lan', re­da­telj Da­nis Ta­no­vić i pje­vač La­ka

PD

Next­bi­ke bi­cik­li na Las­to­vu dos­tup­ni su na dvi­je lo­ka­ci­je - u sa­mom mjes­tu Las­to­vo (Pje­vor) i kod tra­jek­t­nog pris­ta­ni­šta u mjes­tu Ubli

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.