Pu­ni­oni­ce na oto­ku Kr­ku pr­ve u Hr­vat­skoj omo­gu­ću­ju pris­tup i pu­tem SMS-a

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - MARTA DUIĆ

Pri­mje­nom di­gi­tal­nog rje­še­nja e-mo­bil­nos­ti, Hrvatski Te­le­kom re­ali­zi­rao je su­rad­nju s broj­nim gra­do­vi­ma i pri­vat­nim inves­ti­to­ri­ma

Sve­op­ća di­gi­ta­li­za­ci­ja, broj­ne ino­va­ci­je u in­dus­tri­ji ljud­ske mo­bil­nos­ti i po­di­za­nje op­će svi­jes­ti o po­tre­bi za kva­li­tet­ni­jom bri­gom za oko­liš, do­pri­ni­je­li su po­ras­tu bro­ja gra­đa­na ko­ji vo­ze elek­trič­na vo­zi­la. Emo­bil­nost se na­met­nu­la kao no- vi kon­cept mo­bil­nos­ti, a Hrvatski Te­le­kom se u Hr­vat­skoj po­zi­ci­oni­rao kao ino­va­tor u ovom seg­men­tu ko­ji pru­ža cje­lo­vi­tu us­lu­gu epu­nje­nja. Pri­mje­nom di­gi­tal­nog rje­še­nja emo­bil­nos­ti, Hrvatski Te­le­kom je re­ali­zi­rao su­rad­nju s broj­nim gra­do­vi­ma i pri­vat­nim inves­ti­to­ri­ma i ti­me stvo­rio naj­broj­ni­ju i je­di­nu potpuno po­ve­za­nu mre­žu pu­ni­oni­ca u Hr­vat­skoj.

De­mons­tra­ci­ja ko­ri­šte­nja pu­ni­oni­ca odr­ža­na je proš­log tjed­na na oto­ku Kr­ku, gdje je pos­tav­lje­no čak 10 pu­ni­oni­ca elek­trič­nom ener­gi­jom. Pu­ni­oni­ce su dio cje­lo­vi­tog pro­jek­ta ‘Krk Smart Is­land’, u sklo­pu ko­jeg tvrt­ka Po­nik­ve eko otok Krk za­jed­no s Hr­vat­skim Te­le­ko­mom i os­ta­lim part­ne­ri­ma, pri­mje­nju­je raz­li­či­ta ICT rje­še­nja za uprav­lja­nje nad svim otoč­kim ser­vi­si­ma.

Si­ner­gi­ja ICT-a i In­ter­ne­ta stva­ri

‘Krk Smart Is­land’ pro­jekt oz­na­ča­va pr­vo cje­lo­vi­to rje­še­nje uprav­lja­nja Po­nik­va nad svim otoč­kim ser­vi­si­ma i je­dins­tven je pri­mjer pot­pu­ne si­ner­gi­je ICT rje­še­nja u sklo­pu tzv. In­ter­ne­ta stva­ri, us­mje­re­nog na po­bolj­ša­nje efi­kas­nos­ti­uprav­lja­nja oto­kom, po­ve­ća­nje kva­li­te­te ži­vo­ta gra­đa­na te pos­ti­za­nje zna­čaj­nih ušte­da. Jed­no od rje­še­nja je im­ple­men­ta­ci­ja mre­že pu­ni­oni­ca za elek­tro vo­zi­la, ko­ja obu­hva­ća niz funk­ci­onal­nos­ti, po­put vid­lji­vos­ti na vo­de­ćoj eRo­aming plat­for­mi pu­ni.hr, mo­guć­nost re­zer­va­ci­je pu­nje­nja, pris­tup SMSom i pa­met­nom apli­ka­ci­jom ko­ja po­ve­zu­je vi­še od 40.000 lo­ka­ci­ja u Eu­ro­pi, spe­ci­jal­no rje­še­nje do­ja­ve ne­pra­vil­nog par­ki­ra­nja na po­zi­ci­ji za pu­nje­nje uz vi­deo nad­zor lo­ka­ci­je te slo­bo­dan pris­tup In­ter­ne­tu, kao i za­seb­no mje­re­nje po­troš­nje ener­gi­je u re­al­nom vre­me­nu.

Hrvatski Te­le­kom je na­kon pro­ve­de­nih ra­zvoj­nih i tes­t­nih ak­tiv­nos­ti u raz­dob­lju od 2012. do 2014. go­di­ne, u 2015. go­di­ni us­pješ­no za­vr­šio pro­ces tran­sfor­ma­ci­je cje­lo­vi­te ICT teh­no­lo­ške plat­for­me za emo­bil­nost, iz ra­zvoj­ne u ra­nu ko­mer­ci­jal­nu fa­zu. Ti­me se po­zi­ci­oni­rao kao tr­žiš­ni li­der na br­zo ras­tu­ćem tr­ži­štu elek­tro mo­bil­nos­ti u Hr­vat­skoj, jer za­jed­no sa svo­jim stra­te­škim i lo­kal­nim part­ne­ri­ma, tre­nut­no je­di­ni u Hr­vat­skoj nu­di sve­obu­hvat­na rje­še­nja, od ra­zi­ne te­melj­ne in­fras­truk­tu­re do kon­kret­nih apli­ka­ci­ja.

Ti­je­kom proš­le go­di­ne, na svim pu­ni­oni­ca­ma u Hr­vat­skoj ko­je su u por­t­fe­lju HTa ko­li­či­na is­po­ru­če­ne elek­trič­ne ener­gi­je pre­la­zi 12.000 kWh, što je do­volj­no za čak 100.000 ki­lo­me­ta­ra ‘ze­le­nog’ do­me­ta. Ti­me je sma­nje­na po­troš­nja naf­t­nih de­ri­va­ta za vi­še od 10.000 li­ta­ra, a op­te­re­će­nje na oko­liš ma­nje je za čak osam to­na emi­si­ja CO2.

Ve­li­ka dos­tup­nost

Pris­tup svim po­treb­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ko­je uklju­ču­ju po­pis kom­plet­ne in­fras­truk­tu­re pu­ni­oni­ca za elek­trič­na vo­zi­la i de­talj­ne i jed­nos­tav­ne ko­ris­nič­ke upu­te, ko­ris­ni­ci­ma je dos­tu­pan pu­tem nji­ho­vih mo­bil­nih ure­đa­ja od­la­skom na stra­ni­cu www.pu­ni.hr. Za pris­tup svim pu­ni­oni­ca­ma do­volj­no je iz­ra­di­ti per­so­na­li­zi­ra­nu RFID kar­ti­cu, za či­ju je iz­ra­du do­volj­no upu­ti­ti ko­ris­nič­ki zah­tjev na ema­il emo­bi­lity@t.ht.hr.

Otoč­ka mre­ža pu­ni­oni­ca na oto­ku Kr­ku, pr­va u Hr­vat­skoj omo­gu­ća­va pris­tup pu­ni­oni­ca­ma i pu­tem SMS plat­for­me. U tu svr­hu, pri HAKOMu jest re­zer­vi­ran je­dins­tven broj za pris­tup svim pu­ni­oni­ca­ma iz por­t­fe­lja Hr­vat­skog Te­le­ko­ma: 709090.

Za ko­ri­šte­nje ovog pris­tu­pa, pre­pa­id i pos­t­pa­id ko­ris­ni­ci Hr­vat­skog Te­le­ko­ma, tre­ba­ju pos­la­ti po­ru­ku slje­de­ćeg sa­dr­ža­ja: „START je­dins­tven_­broj_ pu­ni­oni­ce_dos­tu­pan na por­ta­lu Pu­ni. hr_ broj utič­ni­ce“na 709090 te pro­ces pu­nje­nja za­po­či­nje u ro­ku tri se­kun­de.

Za za­vr­še­tak pu­nje­nja, sa­mo se tre­ba od­ja­vi­ti po­ru­kom slje­de­ćeg sa­dr­ža­ja: „„STOP je­dins­tven_­broj_pu­ni­oni­ce_dos­tu­pan na por­ta­lu Pu­ni.hr_ broj utič­ni­ce“. Us­lu­ga pu­nje­nja pu­tem SMS plat­for­me bit će bes­plat­na za kraj­nje ko­ris­ni­ke do kra­ja 2016. go­di­ne. Pra­te­ći odred­ni­ce i am­bi­ci­oz­ne ci­lje­ve Europ­ske Uni­je, u Hr­vat­skoj se pu­nje­nje evo­zi­la tre­nut­no odvi­ja bez na­pla­te. Mre­ža pu­ni­oni­ca već iz­a­zva po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je oto­ča­na, a nje­na pu­na ko­rist za­si­gur­no će se naj­vi­še osje­ti­ti ti­je­kom na­do­la­ze­će tu­ris­tič­ke se­zo­ne.

PD

Pra­te­ći odred­ni­ce EU, pu­nje­nje e-vo­zi­la tre­nut­no se odvi­ja bez na­pla­te

PD

Na oto­ku Kr­ku pos­tav­lje­no je čak 10 pu­ni­oni­ca elek­trič­nom ener­gi­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.