Na­še so­lar­ne auto­bus­ne sta­ni­ce žele pos­ta­vi­ti i u Abu Dha­bi­ju

Easy Bus Do­ma­ća tvrt­ka Ener­go­mo­bil osmis­li­la je i pro­izve­la ener­get­sku neo­vis­nu ‘pa­met­nu’ sta­ni­cu

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - BORIVOJE DOKLER

Ci­je­na sta­ni­ce kre­će od 25.500 kuna, na­prav­lje­na je od naj­ot­por­ni­jih ma­te­ri­ja­la, a elek­tro opre­ma go­to­vo ne zah­ti­je­va odr­ža­va­nje

Vož­nje tra­mva­jem i auto­bu­som jed­ne su od sva­kod­nev­nih rad­nji sva­kog po­je­din­ca, pa ta­ko i če­ka­nje na sta­ni­ca­ma ko­je ne­ka­da iz­gle­da do­is­ta be­sko­nač­no. Ka­ko bi to pro­mi­je­ni­li, u tvrt­ki Ener­go­mo­bil doš­li su na ide­ju da stvo­re auto­bus­nu sta­ni­cu ko­ja ide u ko­rak s tren­do­vi­ma, ko­ja je teh­no­lo­ški na­pred­na i es­tet­ski atrak­tiv­na, a uz sve to funk­ci­oni­ra is­klju­či­vo po­mo­ću sun­ca. Za­pi­ta­li su se za­što put­ni­ci ne bi dok če­ka­ju tra­mvaj ili auto­bus mo­gli na­pu­ni­ti mo­bi­tel, spo­ji­ti se na in­ter­net i sur­fa­ti, što bi im znat­no olak­ša­lo če­ka­nje. Zbog to­ga su ra­zvi­li no­vi pro­izvod potpuno osmiš­ljen i pro­izve­den u Hr­vat­skoj – so­lar­nu auto­bos­nu sta­ni­cu Easy Bus. Ci­je­na tak­ve sta­ni­ce kre­će od 25.500 kuna + PDV, što je, is­ti­ču u Ener­go­mo­bi­lu, iz­u­zet­no po­volj­na ci­je­na uz­me li se u ob­zir nje­zi­na ener­get­ska neo­vis­nost. Kons­truk­ci­ja sta­ni­ce je kom­plet­no če­lič­na, sje­di­šta su od Hpl la­mi­na­ta (ma­te­ri­ja­la ot­por­nog na sve vre­men­ske uvje­te), sva elek­tro opre­ma je od re­no­mi­ra­nih pro­izvo­đa­ča so­lar­ne opre­me, a ka­lje­no stak­lo na po­za­di­ni sta­ni­ce do­dat­no upot­pu­nju­je iz­gled te si­gur­nost sta­ni­ce. Sa­mo odr­ža­va­nje Ener­go­mo­bil sta­ni­ce sve­de­no je na mi­ni­mum, dok elek­tro opre­ma ne zah­ti­je­va ni­kak­vo odr­ža­va­nje, je­di­no se s vre­me­nom mi­je­nja­ju ba­te­ri­je. Ka­ko is­ti­če di­rek­to­ri­ca Ener­go­mo­bi­la Marija Mr­velj, već na­kon pr­vog pri­ka­zi­va­nja so­lar­nih sta­ni­ca u jav­nos­ti, mno­gi su po­ka­za­li ve­li­ki in­te­res za njih. “Kon­tak­ti­ra­li su nas i iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta ko­ji su svom Mi­nis­tar­stvu pro­me­ta pre­zen­ti­ra­li na­še auto­bus­ne sta­ni­ce te su za­in­te­re­si­ra­ni za nji­ho­vo pos­tav­lja­nje u Abu Dha­bi­ju. Egi­pat Grč­ka, mno­ge afrič­ke zem­lje…. in­te­res je na svim stra­na­ma jer ovak­vih pro­izvo­da, za sa­da, ima vr­lo ma­lo na svjet­skom tr­ži­štu, a onih ko­jih i ima , u pra­vi­lu, su ja­ko sku­pi”, tvr­di Marija Mr­velj i na­po­mi­nje ka­ko put do ovak­vog jed­nog pro­izvo­da ni­je ni­ma­lo jed­nos­ta­van. “Ci­je­li tim lju­di uklju­čen je i mak­si­mal­no po­sve­ćen stva­ra­nju sva­kog po­je­di­nog ele­men­ta. Od di­zaj­ne­ra, in­ži­nje­ra, pro­jek­tan­ta, va­ri­oca, la­ki­re­ra, elek­tri­ča­ra…. Svi, kao jed­no, di­šu za­jed­no do iz­la­ska go­to­vog pro­izvo­da. I za­to , ne­ma ve­ćeg us­pje­ha ne­go ka­da vi­di­te odu­šev­lje­nje na li­ci­ma po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca”, priz­na­je di­rek­to­ri­ca Ener­go­mo­bi­la. Sve je po­če­lo, ka­že, otva­ra­njem tvrt­ke ko­ja se ba­vi uvo­zom i pro­da­jom pro­izvo­da ve­za­nih za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je. “Pri­je šest go­di­na upus­ti­li smo se u tu avan­tu­ru i čvr­sto vje­ro­va­li da će­mo us­pje­ti. U to vri­je­me ma­lo se tvrt­ki ba­vi­lo pro­da­jom tak­ve vr­ste pro­izvo­da te lju­di baš ni­su bi­li upoz­na­ti s nji­ma, pa nam je i ri­zik bio ve­lik. Zna­li smo da je to bu­duć­nost na­pret­ka gos­po­dar­stva, što smo i do­ka­za­li, jer je na­ša tvrt­ka jed­na od vo­de­ćih u Hr­vat­skoj. Pra­te­ći svjet­ske tren­do­ve u ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je, i os­lu­šku­ju­ći bi­lo gra­do­va osje­ti­li smo po­tre­bu za ra­zvo­jem pa­met­nih so­lar­nih pro­izvo­da is­ti­če Marija Mr­velj.

So­lar­na sta­ni­ca di­men­zi­ja je 1,65x5 me­ta­ra i ima Fun­derMax sje­da­li­ce

PD

Marija Mr­velj, di­rek­to­ri­ca tvrt­ke Ener­go­mo­bil

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.