Is­tra­ži­vač­ki pro­jekt za sma­nje­nje tro­ško­va ra­zvo­ja i pro­izvod­nje in­te­li­gent­nih sen­zo­ra

RoMu­lus Je­da­na­est is­tra­ži­vač­kih part­ne­ra udru­ži­lo je svo­je struč­no zna­nje pod po­kro­vi­telj­stvom njemačke vla­de

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

RoMu­lus omo­gu­ća­va sus­tav­no di­zaj­ni­ra­nje i is­pla­ti­vu proizvodnju ro­bus­nih, ener­get­ski učin­ko­vi­tih mul­ti­sen­zor­skih sus­ta­va, čak i u ma­lim ko­li­či­na­ma

Mul­ti­sen­zor­ski sus­ta­vi ima­ju ključ­nu ulo­gu za us­pjeh pri­mje­na u ok­vi­ru In­dus­tri­je 4.0. Nji­ma se sni­ma­ju, obra­đu­ju i oda­ši­lju broj­ni pa­ra­me­tri mje­re­nja kao što su tlak, ubr­za­nje i tem­pe­ra­tu­ra, i to u vr­lo kom­pak­t­nom pros­to­ru jer se tak­vim sen­zo­ri­ma ne opre­ma­ju sa­mo stro­je­vi.

Sus­ta­vi in­te­li­gent­nih sen­zo­ra sve se češ­će ugra­đu­ju i u rad­ne pred­me­te ka­ko bi se za sva­ki pro­izvod mo­gao do­bi­ti na­crt i iz­vješ­će o nje­go­vom pro­izvod­nom sta­nju. Te­me­ljem tih in­for­ma­ci­ja pro­izvod­nja se u ve­li­koj mje­ri mo­že sama or­ga­ni­zi­ra­ti i pra­ti­ti. Je­da­na­est is­tra­ži­vač­kih part­ne­ra sa­da nas­to­ji po­jed­nos­tav­ni­ti i ubr­za­ti ra­zvoj in­te­li­gent­nih mul­ti­sen­zor­skih sus­ta­va. U ok­vi­ru pro­jek­ta RoMu­lus žele nor­mi­ra­ti i po­bolj­ša­ti ko­ra­ke ko­ji vo­de do go­to­vog pro­izvo­da ka­ko bi omo­gu­ći­li is­pla­ti­vu proizvodnju i u ma­lim ko­li­či­na­ma. U tu svr­hu po­bolj­ša­va­ju tr­žiš- ni po­lo­žaj ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća u sek­to­ru sen­zor­ske teh­no­lo­gi­je.

Ma­la i sred­nja po­du­ze­ća u bu­duć­nos­ti će svo­jim in­dus­trij­skim kup­ci­ma mo­ći po­nu­di­ti pri­la­go­đe­ne sen­zor­ske sus­ta­ve uz znat­no ma­nji na­por i tro­šak. Nje­mač­ko sa­vez­no mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja i is­tra­ži­va­nja (BMBF) po­du­pi­re pro­jekt RoMu­lus kao dio po­ti­caj­nog pro­gra­ma IKT 2020 s oko 4,5 mi­li­ju­na eura, či­me se po­kri­va oko 70 pos­to ukup­nog iz­no­sa ula­ga­nja. Nje­mač­ki sek­tor sen­zor­skih teh­no­lo­gi­ja pre­te­ži­to či­ne ma­la i sred­nja po­du­ze­ća. Op­će je pra­vi­lo da ta po­du­ze­ća ne mo­gu sama po­kri­ti sve us­lu­ge po­treb­ne za ra­zvoj i proizvodnju mul­ti­sen­zor­skih sus­ta­va. Sto­ga su u po­dru­čju is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja ovis­na o bli­skoj su­rad­nji s pro­izvo­đa­či­ma po­lu­vo­di­ča i pru­ža­te­lji­ma us­lu­ga. “Že­li­mo ras­pet­lja­ti i nor­mi­ra­ti tu su­rad­nju, a ti­me i pro­ce­se di­zaj­ni­ra­nja i pro­izvod­nje”, ka­že ko­or­di­na­tor pro­jek­ta dr. Ec­k­hard Hen­nig, pro­fe­sor na Sve­uči­li­štu u Re­utlin­ge­nu. Ma­la i sred­nja po­du­ze­ća u bu­duć­nos­ti će mo­ći oda­bra­ti i sas­ta­vi­ti ra­zvoj­ne us­lu­ge i elek­tro­nič­ke kom­po­nen­te kao da ih uzi­ma­ju iz ve­li­ke ku­ti­je s ala­tom, ovis­no o rje­še­nju ko­je je po­treb­no kup­cu za nje­go­vu vr­lo spe­ci­fič­nu in­dus­trij­sku pri­mje­nu.

“RoMu­lus omo­gu­ća­va sus­tav­no di­zaj­ni­ra­nje i is­pla­ti­vu proizvodnju ro­bus­nih, ener­get­ski učin­ko­vi­tih mul­ti­sen­zor­skih sus­ta­va, čak i u ma­lim ko­li­či­na­ma. Zbog to­ga su nje­mač­ki pro­izvo­đa­či sen­zor­ske teh­no­lo­gi­je pre­dvod­ni­ci u tom po­lju u po­gle­du kre­ira­nja važ­ne teh­no­lo­ške os­no­ve za pri­mje­ne u ok­vi­ru In­dus­tri­je 4.0”, objaš­nja­va dr. Re­in­hard Ne­ul iz tvrt­ke Ro­bert Bos­ch Gm­bH. Ra­zvoj mul­ti­sen­zor­skih sus­ta­va za pri­mje­ne u ok­vi­ru In­dus­tri­je 4.0 do­no­si mno­ge iz­a­zo­ve. Cilj je kom­bi­na­ci­ja dva­ju teh­no­lo­gi­ja u vr­lo kom­pak­t­nom pros­to­ru, i to mi­kro­elek­tro­me­ha­nič­kih sen­zo­ra (MEMS) ko­ji­ma se mje­re me­ha­nič­ki pa­ra­me­tri po­put tla­ka i ubr­za­nja te mi­kro­elek­tro­nič­kih sen­zor­skih kom­po­nen­ti ko­ji­ma se ut­vr­đu­ju tem­pe­ra­tu­ra, svje­tlos­na ja­kost i kon­cen­tra­ci­je ke­mi­ka­li­ja. Go­to­vim sus­ta­vi­ma mo­ra­ju se obra­đi­va­ti ve­li­ke ko­li­či­ne po­da­ta­ka na ener­get­ski naj­u­čin­ko­vi­ti­ji mo­gu­ći na­čin. Osim to­ga, mo­ra­ju bi­ti do­volj­no ro­bus­ni da bi po­uz­da­no ra­di­li u in­dus­trij­skom okru­že­nju. Pro­jekt je po­kre­nut u lis­to­pa­du 2015. go­di­ne, a nje­go­vo je pre­dvi­đe­no tra­ja­nje tri go­di­ne. Ina­če, RoMu­lus je kra­ti­ca za ‘Ro­bus­na mul­ti­sen­zor­ska teh­no­lo­gi­ja za pra­će­nje sta­tu­sa u pri­mje­na­ma u ok­vi­ru In­dus­tri­je 4.0’. Za uprav­lja­nje pro­jek­tom od­go­vo­ran je eda­cen­trum u Han­no­ve­ru.

PD

Pro­jekt je po­kre­nut u lis­to­pa­du 2015. go­di­ne, a nje­go­vo je pre­dvi­đe­no tra­ja­nje tri go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.