Vri­je­me po­ka­zu­je da su pro­mje­ne na bo­lje mo­gu­će

Svje­tla­na Ma­ri­jon, pred­sjed­ni­ca udru­ge Za­mis­li, go­vo­ri o to­me ka­ko po­ma­žu stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i ko­li­ki su na­pre­dak na tom po­lju pos­ti­gli

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI - MARTA DUIĆ

Kon­ti­nu­iran sus­tav po­dr­ške ne pos­to­ji, pa mla­di čes­to ovi­se o us­lu­ga­ma ko­je im pru­ža ci­vil­no druš­tvo

Svje­tla­na Ma­ri­jon, pred­sjed­ni­ca udru­ge Za­mis­li go­vo­ri o pro­ble­mi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom te o ulo­zi i iz­a­zo­vi­ma nji­ho­ve udru­ge, ka­ko po­ma­žu stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i ko­li­ki su na­pre­dak na tom po­lju os­tva­ri­li kroz go­di­ne. Ot­kri­la nam je i na ko­jim no­vim pro­jek­ti­ma ra­de i ka­ko do­dat­no sen­zi­bi­li­zi­ra­ti jav­nost i sma­nji­ti pro­ble­me oso­ba s inva­li­di­te­tom.

Ko­ja je ulo­ga udru­ge Za­mis­li za stu­den­te s inva­li­di­te­tom?

Udru­ga Za­mis­li ima ve­li­ku važ­nost u ži­vo­ti­ma mla­dih oso­ba s inva­li­di­te­tom. Kon­ti­nu­iran sus­tav po­dr­ške u Hr­vat­skoj ne pos­to­ji, pa sto­ga mla­di s inva­li­di­te­tom čes­to ovi­se o us­lu­ga­ma ko­je im pružaju or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog druš­tva. U raz­go­vo­ri­ma vo­li­mo ka­za­ti da Udru­ga Za­mis­li ‘ga­si po­žar’ na te­re­nu. Is­to ta­ko Udru­ga pro­vo­di Pro­gram osob­ne asis­ten­ci­je ko­ji mno­gim oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom pru­ža što neo­vis­ni­ji ži­vot. Pro­vo­di­mo i mnoš­tvo ak­tiv­nos­ti za mla­de ko­ji mo­gu u sva­kom tre­nut­ku kod nas po­tra­ži­ti in­for­ma­ci­ju ko­ja im je po­treb­na, su­dje­lo­va­ti u ak­tiv­nos­ti­ma Klu­ba za mla­de Za­greb i ti­me pos­ta­ti ak­tiv­ni čla­no­vi druš­tve­ne za­jed­ni­ce.

Odak­le ide­ja za ovak­vom udru­gom?

Udru­ga ak­tiv­no dje­lu­je na po­dru­čju ci­je­le Hr­vat­ske već 11 go­di­na. Ide­ja za os­ni­va­njem udru­ge Za­mis­li po­tek­la je iz sva­kod­nev­nih po­tre­ba i svi­jes­ti po­je­di­na­ca ko­ji su ima­li ide­ju i vi­zi­ju ka­ko dje­lo­va­ti i što ra­di­ti. Sku­pi­na mla­dih en­tu­zi­jas­ta u to je vri­je­me od­lu­či­la oku­pi­ti se i ak­tiv­no kre­nu­ti s pro­mje­na­ma po­bolj­ša­nja ne sa­mo ži­vo­ta stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom ne­go oso­ba s inva­li­di­te­tom bez ob­zi­ra na sta­tus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.