Adris na Je­la­čić plac do­vo­di brend Mar­ri­ott?

Dvoj­ba Iz­gra­di­ti luk­suz­ni šo­ping cen­tar ili elit­ni ho­tel? Po­bi­je­dio kon­cept bu­tique ho­te­la

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Adris ne­ke objek­te Cro­atia osi­gu­ra­nja smje­šte­ne na atrak­tiv­nim lo­ka­ci­ja­ma pre­ure­đu­je u ho­te­le

UA­dris gru­pi, dvi­je go­di­ne na­kon pre­uzi­ma­nja Cro­atia osi­gu­ra­nja (CO), za­do­volj­ni su pro­ve­de­nom kon­so­li­da­ci­jom pos­lo­va­nja. Za­us­tav­ljen je vi­še­go­diš­nji pad pre­mi­je, u 2015. na go­diš­njoj ra­zi­ni ras­la je 3,5 pos­to dok se tr­žiš­ni udjel po­ve­ćao na 29 pos­to. Ot­kri­va­ju da pri­vo­de za­vr­š­ni­ci i pro­jek­te za no­vu ra­zvoj­nu fa­zu či­ji je cilj iz­ras­ti u re­gi­onal­nog li­de­ra u osi­gu­ra­telj­noj bran­ši. Iz ukup­na pa­ke­ta no­vih inves­ti­cij­skih mje­ra me­đu­tim, ve­ću po­zor­nost od biz­ni­sa osi­gu­ra­nja priv­la­če od­lu­ke o pre­na­mje­ni di­je­la ne­kret­ni­na iz por­t­fe­lja CO u ho­tel­ske ka­pa­ci­te­te. Na­ime, ko­nač­no su ri­je­še­ne pr­vot­ne dvoj­be vod­stva Adri­sa da li u objek­tu na za­gre­bač­kom Je­la­čić pla­cu iz­gra­di­ti luk­suz­ni šo­ping cen­tar ili bu­tique ho­tel vi­so­ke ka­te­go­ri­je. Po­bi­je­dio je ipak ho­tel, a upu­će­ni ku­lo­ari iz tu­ris­tič­kog biz­ni­sa tvr­de da bi no­vi Adri­sov ho­tel mo­gao pos­lo­va­ti pod bren­dom glo­bal­nog ho­tel­skog ope­ra­te­ra Mar­ri­ott. Na iz­ra­van upit do­vo­de li Mar­ri­ott, di­rek­tor kor­po­ra­tiv­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja Pre­drag Gru­bić uz­vra­ća di­plo­mat­skim rječ­ni­kom. “Ne mo­gu po­t­vr­di­ti in­for­ma­ci­ju, ali pos­to­je raz­miš­lja­nja i u tom smis­lu”, zna­ko­vit je Gru­bić. Na po­te­zu Pra­škaJe­la­čić plac CO u vlas­niš­tvu ima pet zgra­da ukup­ne po­vr­ši­ne 9980 če­tvor­nih me­ta­ra. Ra­di se o objek­ti­ma po­vi­jes­ne ba­šti­ne, u cen­tral­noj zgra­di na­la­zi jed­na od sa­mo tri oču­va­ne se­ce­sij­ske dvo­ra­ne u hr­vat­skoj me­tro­po­li. Na toj su lo­ka­ci­ji bi­li pos­lo­vi ve­za­ni uz osi­gu­ra­nja mo­tor­nih vo­zi­la, no taj je seg­ment pri­je po­la go­di­ne is­e­ljen u no­vo­za­gre­bač­ko na­se­lje Otok.

Pre­os­ta­li dio za­pos­le­ni­ka, baš kao i svi iz dvi­je pos­lov­ne zgra­de smje­šte­ne u Mi­ra­mar­skoj, bro­je da­ne do pre­se­lje­nja u no­vi pos­lov­ni kom­pleks iz­gra­đen u su­sjed­stvu biv­še Tvor­ni­ce du­ha­na Za­greb. Gru­bić pro­cje­nju­je da je to pre­se­lje­nje iz­gled­no naj­kas­ni­je u ro­ku dva mje­se­ca.

Ho­tel­ski sa­dr­žaj bu­duć­nost je i za obje zgra­de na Mi­ra­mar­skoj, a sva­ka ima po­vr­ši­nu ve­li­ku oko de­set ti­su­ća kva­dra­ta. Sta­ro zda­nje nas­lo­nje­no na uli­cu, za ko­je je ar­hi­tekt Ma­ri­jan Ha­ber­le 1970. do­bio na­gra­du za ži­vot­no dje­lo, pod za­šti­tom je što će uvje­to­va­ti po­se­ban tret­man.

Ho­te­li Mi­ra­mar­ska

No­vi­ji, straž­nji objekt iz­gra­đen 2004. tzv. “stak­len­ka”, prem­da ras­po­la­že s “hig­h­tech” opre­mom ko­ja omo­gu­ću­je op­ti­mal­nu kli­mat­sku za­šti­tu zgra­de i ra­ču­na­lo uprav­lja iz­gle­dom pro­če­lja, zah­ti­je­vat će vje­ro­jat­no još iz­daš­ni­je ula­ga­nje da bi se od mo­der­nog ured­skog pros­to­ra do­bio elit­ni ho­tel­ski. Na­ime, u Adri­su na­mje­ra­va­ju do 2019. čak 90 pos­to ho­tel­skih obje­ka­ta sta­vi­ti u ka­te­go­ri­ju če­ti­ri i pet zvjez­di­ca. Novac na­rav­no, ov­dje uop­će ni­je upi­tan. Osim što je jav­no objav­lje­no da će u idu­će če­ti­ri go­di­ne u ho­tel­sko­tu­ris­tič­ke ka­pa­ci­te­te inves­ti­ra­ti 1,6 mi­li­jar­di ku­na i fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća Adri­sa ot­kri­va­ju obi­lan ras­po­lo­ži­vi keš, iz­nos pre­la­zi osam mi­li­jar­di ku­na. Tre­ća atrak­tiv­na za­gre­bač­ka lo­ka­ci­ja u vlas­niš­tvu CO ko­ju oče­ku­je pre­na­mje­na je biv­ša zgra­da Cro­atia Lloyda u uli­ci Gra­da Vu­ko­va­ra. Krat­ko se raz­miš­lja­lo da bi tu sa no­vom na­do­grad­njom nik­nu­la još jed­na po­lik­li­ni­ka za po­tre­be ses­trin­ske tvrt­ke Cro­atia zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, no od te se ide­je ipak odus­ta­lo. Gru­bić ka­že da još ne­ma za­ključ­ne od­lu­ke što ura­di­ti s tom lo­ka­ci­jom. Pos­lov­ni ku­lo­ari jed­no su vri­je­me bru­ja­li da je za­in­te­re­si­ran Emil Te­des­c­hi ko­ji na­vod­no tra­ži do­bru lo­ka­ci­ju na ko­joj bi oku­pio na vi­še des­ti­na­ci­ja raz­mje­šte­ne di­je­lo­ve Atlan­tic gru­pe. Ku­pu­ju li zgra­du Cro­atia Lloyda, pi­ta­li smo u Atlan­ti­cu, no i nji­hov odgovor je di­plo­mat­ski.

“Sus­tav­no raz­ma­tra­mo raz­li­či­te pos­lov­ne i inves­ti­cij­ske op­ci­je, što uklju­ču­je i uprav­lja­nje pos­lov­nim pros­to­ri­ma. Jed­na od raz­ma­tra­nih op­ci­ja u tom kon­tek­s­tu je i mo­guć­nost iz­grad­nje vlas­ti­te pos­lov­ne zgra­de, te u skla­du s tom mo­guć­noš­ću is­pi­tu­je­mo i niz raz­li­či­tih ras­po­lo­ži­vih op­ci­ja na tr­ži­štu”, po­ru­či­li su iz ure­da Te­des­c­hi­ja. Uz zbri­nja­va­nje vi­ška ne­kret­ni­na za ne­ke no­ve na­mje­ne u Adri­su is­to­dob­no kro­je am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve za bu­duć­nost te­melj­nog biz­ni­sa Cro­ati­je. Za tu je na­mje­nu do 2019. pre­dvi­đe­no naj­vi­še nov­ca iz ukup­na inves­ti­cij­skog cik­lu­sa Adri­sa te­škog 3,9 mi­li­jar­di ku­na. U ra­zvoj Cro­ati­je mis­le utro­ši­ti 1,95 mi­li­jar­di ku­na.

Tra­že do­pus­ni­cu

Dio iz­no­sa vje­ro­jat­no će bi­ti utro­šen u za­vr­š­no pre­uzi­ma­nje s ob­zi­rom da Adris da­nas u CO dr­ži 62,3 pos­to udje­la. Sa­da već biv­ša Ore­ško­vi­će­va Vla­da na­mje­ra­va­la je dr­žav­ni udjel od 31,26 pos­to po­nu­di­ti na pro­da­ju, a pro­cje­nji­va­lo se da bi za nje­ga mo­gla do­bi­ti oko 700 mi­li­ju­na ku­na. S dru­ge stra­ne, Adris već du­lje ne skri­va pla­no­ve o pre­uzi­ma­nju slo­ven­ske kom­pa­ni­je Sa­va Re.

Adris i CO u Sa­vi Re već dr­že 19,04 pos­to što im jam­či 21,15 pos­to di­oni­ca s pra­vom gla­sa. Po­lo­vi­com svib­nja od slo­ven­skog re­gu­la­to­ra mje­ro­dav­nog za in­dus­tri­ju osi­gu­ra­nja Adris je za­tra­žio do­pus­ni­cu za po­ve­ća­nje udje­la, no od­go­vo­ra s te adre­se još ne­ma.

Cilj Adri­sa je, ko­ji di­oni­ce ku­pu­je sa­mos­tal­no ali i pre­ko CO, po­ku­ša­ti do­seg­nu­ti 33 pos­to što je li­mit na­kon ko­je­ga se mo­ra da­ti jav­na po­nu­da za pre­uzi­ma­nje druš­tva. Slo­ven­ska dr­ža­va kroz fon­do­ve u Sa­vi Re dr­ži vi­še od 40 pos­to, a stra­te­gi­jom je ure­đe­no da udjel dr­ža­ve ne smi­je pas­ti is­pod 25 pos­to.

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Zgra­da Cro­atia osi­gu­ra­nja na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća

SLAVKO MIDZOR/PIXSELL

Pred­sjed­nik upra­ve Adris gru­pe An­te Vla­ho­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.