CAR SHARING U ZAGREBU - VOŽNJA 1,91 KN PO MINUTI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UZa­gre­bu će vo­za­či auto­mo­bil mo­ći koristiti sa­mo ono­li­ko ko­li­ko im za­is­ta tre­ba, i to­li­ko će i pla­ti­ti. Po­an­ta je to us­lu­ge Spin City, ko­ju je uve­la tvrt­ka Ur­ban Mo­bi­lity i ti­me na hr­vat­sko tr­ži­šte uve­la us­lu­gu “car sha­rin­ga”, tj. su­ko­ri­šte­nja auto­mo­bi­la. Funk­ci­oni­ra ta­ko da se na mo­bi­tel ski­ne apli­ka­ci­ja Spin City i upla­ti se 50 ku­na za 25 mi­nu­ta vož­nje. Mo­bi­te­lom se lo­ci­ra ne­ko od 30 dos­tup­nih vo­zi­la (10 elek­trič­nih i 20 ben­zin­skih), ot­klju­ča ga se mo­bi­te­lom ili kar­ti­com te je sprem­no za ko­ri­šte­nje. Vožnja se na­pla­ću­je po minuti - ci­je­na je već od 1,91 ku­ne, u što su uklju­če­ni i go­ri­vo i par­ki­ra­nje. Osim 50 ku­na, mo­gu se ku­pi­ti i skup­lji pa­ke­ti. “Spin City je na­do­pu­na mre­že jav­nog grad­skog pri­je­vo­za ko­ja za cilj ima ras­te­re­ti­ti za­gre­bač­ke pro­met­ni­ce i par­ki­ra­li­šta, s po­zi­tiv­nim eko­lo­škim utje­ca­jem”, ka­že di­rek­tor Ur­ban Mo­bi­lityja Ma­ti­ja Krz­nar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.