ZA 33 VUKOVARSKA PODUZETNIKA 1,3 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ugo­vo­re o os­tva­re­nju pot­po­ra iz Pro­gra­ma mje­ra po­ti­ca­nja po­du­zet­niš­tva na po­dru­čju Vu­ko­va­ra s gra­do­na­čel­ni­kom Iva­nom Pe­na­vom pot­pi­sa­la su 33 vukovarska poduzetnika i po­vuk­la 1,3 mil. kn. U su­rad­nji s Fon­dom za ob­no­vu i ra­zvoj Vu­ko­va­ra 2016. je osi­gu­ra­no 5,5 mil. kn za po­du­zet­ni­ke. Grad je do­sad pot­pi­sao 119 ugo­vo­ra po­du­zet­ni­ci­ma i pla­si­rao im 2,7 mil. kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.