Pri­li­ka u žen­skom po­du­zet­niš­tvu

Prak­sa Se­mi­nar ogra­ni­zi­ra­li Vir­tu­al­ni žen­ski po­du­zet­nič­ki cen­tar i HGK

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ured zas­tup­ni­ka u Europ­skom parlamentu Da­vo­ra Škr­le­ca u su­rad­nji s Vir­tu­al­nim žen­skim po­du­zet­nič­kim cen­trom i Hr­vat­skom gos­po­dar­skom ko­mo­rom (HGK) u pe­tak je u Zagrebu or­ga­ni­zi­rao bes­plat­ni se­mi­nar “Pos­ta­ni po­du­zet­ni­ca” na­mi­je­njen že­na­ma. Cilj je po­ve­ća­ti udjel žen­ske po­pu­la­ci­je u pos­lov­nim i gos­po­dar­skim ak­tiv­nos­ti­ma.

“Pos­to­je mno­ge ba­ri­je­re u ra­zvo­ju po­du­zet­niš­tva, od prav­no-ad­mi­nis­tra­tiv­nih do po­rez­nih, ali naj­ve­će su one druš­tve­no uvje­to­va­ne. Ma­lo i sred­nje po­du­zet­niš­tvo, kao no­si­telj gos­po­dar­stva u EU, mo­ra bi­ti ključ­no i u ra­zvo­ju hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva, a že­ne ov­dje ima­ju po­seb­no mjes­to s ob­zi­rom na svo­ju ne­do­volj­nu uklju­če­nost. Me­đu 151 zas­tup­ni­kom u Sa­bo­ru sa­mo je 30 že­na, što je tek 20%, pre­ma 37% že­na u Europ­skom parlamentu. Sve dok že­ne ne bu­du jed­na­ko zas­tup­lje­ne u po­li­tič­kom ži­vo­tu ne mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­će pro­mje­ne ni u os­ta­lim sek­to­ri­ma, po­se­bi­ce gos­po­dar­skom. Go­lem je po­ten­ci­jal u žen­skom po­du­zet­niš­tvu, a ka­ko bi­smo ga is­ko­ris­ti­li, moramo vi­še ula­ga­ti u obra­zo­va­nje i po­ti­ca­nje po­du­zet­nič­kog du­ha na svim ra­zi­na­ma”, po­ru­čio je Škr­lec.

Eu­ro­zas­tup­nik Da­vor Škr­lec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.