Wa­tro­pur i Bi­plast gra­de po­go­ne u Gor­njem Čre­tu

Ažur­ni Kri­žev­ci Dobili gra­đe­vin­ske za je­dan dan

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kri­žev­ci U kri­že­vač­koj po­du­zet­nič­koj zo­ni Gor­nji Čret ovo­ga tjed­na po­čet će grad­nja dva­ju pro­izvod­nih obje­ka­ta tvrt­ki Wa­tro­pur i Bi­plast, za ko­je je su gra­đe­vin­ske do­zvo­le na­kon pre­da­je do­ku­men­ta­ci­je iz­da­ne za je­dan dan. Tvrt­ka Wa­tro­pur, ko­ja je u 50pos­tot­nom vlas­niš­tvu švi­car­skog Wa­tro­pu­ra i u is­tom pos­tot­ku poduzetnika Kru­nos­la­va Ko­va­či­ća, ba­vi se pro­izvod­njom eko­lo­ških ni­sko­tem­pe­ra­tur­nih su­ša­ra, vij­ča­nih fil­ter pre­ša i uprav­ljač­kih or­ma­ra za in­dus­tri­ju, u no­voj ha­li od 3500 kva­dra­ta za­pos­lit će 20 rad­ni­ka, a pro­izvod­nja u objek­tu u ko­ji ula­žu 10 mil. kn tre­ba­la bi po­če­ti 1. sr­p­nja 2017. Bi­plast se ba­vi pro­izvod­njom po­li­eter­skih pro­izvo­da i za­poš­lja­va 20 lju­di, svu pro­izvod­nju is­po­ru­ču­je za­gre­bač­kom po­du­ze­ću Zi­egler, a gra­dit će pos­tro­je­nje od 500 kva­dra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.