TURKISH AIRLINES NUDI GRAD­NJU AERODROMA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ismir Ju­sko, mi­nis­tar ko­mu­ni­ka­ci­ja i pro­me­ta BiH, pri­mio je ve­le­pos­la­ni­ka Tur­ske u BiH Ci­ha­da Er­gi­naya. Ve­le­pos­la­nik Er­gi­nay ui­me Tur­ske po­nu­dio je struč­nu i kon­zul­tant­sku po­mo­ći na pro­jek­ti­ma ko­ji su u nad­lež­nos­ti Mi­nis­tar­stva ko­mu­ni­ka­ci­ja i pro­me­ta. Ta­ko­đer je iz­ra­zio za­in­te­re­si­ra­nost tur­skih kom­pa­ni­ja za ula­ga­nja u BiH, a po­seb­no je is­tak­nuo že­lju Turkish Air­li­ne­sa da ulo­ži u grad­nju no­vog aerodroma u Sa­ra­je­vu i otva­ra­nje zra­ko­plov­nih li­ni­ja pre­ma Mos­ta­ru, ali i dru­gim des­ti­na­ci­ja­ma u BiH, Tuz­li i Ba­nja Lu­ci. Ju­sko je na­gla­sio da se s usvo­je­nom pro­met­nom stra­te­gi­jom BiH otva­ra­ju vra­ta europ­skih fon­do­va za fi­nan­ci­ra­nje ve­li­kih in­fras­truk­tur­nih pro­met­nih pro­je­ka­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.