Eric­sson osum­nji­čen za ko­rup­ci­ju

Spor­ni azij­ski pos­lo­vi Šved­ski me­di­ji pi­šu da ame­rič­ki SEC is­tra­žu­je pos­lo­va­nje ki­ne­skog ogran­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

ved­ski pro­izvo­đač opre­me za mo­bil­ne te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je Eric­sson pod is­tra­gom je ame­rič­kih vlas­ti zbog mo­gu­ćih ko­rup­tiv­nih dje­la po­ve­za­nih s nji­ho­vim ogran­kom u Ki­ni, obja­vio je šved­ski list Sven­ska Dag­bla­det (SvD), po­zi­va­ju­ći se na ne­ime­no­va­ne iz­vo­re.

SvD je na svo­joj web stra­ni­ci u če­t­vr­tak na­ve­čer obja­vio da Ame­rič­ka ko­mi­si­ja za vri­jed­nos­ne pa­pi­re i bur­ze (SEC) i ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa pro­vo­de is­tra­gu u Eric­sso­nu či­je su di­oni­ce u bur­zov­nim ko­ta­ci­ja­ma u Stoc­k­hol­mu i na ame­rič­kom teh­no­lo­škom tr­ži­štu Na­sdaq.

Šved­ski je list na­da­lje obja­vio da je biv­ši iz­vr­š­ni di­rek­tor Eric­sso­na u Azi­ji imao pos­lov­ni in­te­res u jed­nom od do­bav­lja­ča, či­me je pre­kr­šio po­li­ti­ku tvrt­ke, no da je ne­jas­no je li to dio is­tra­ga. Glas­no­go­vor­nik Eric­sso­na od­bio je ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se, re­kav­ši tek da kom­pa­ni­ja su­ra­đu­je s ame­rič­kim vlas­ti­ma ka­ko bi od­go­vo­ri­la na pi­ta­nja ve­za­na uz nje­zi­no pos­lo­va­nje ko­ja je do­bi­la u ožuj­ku 2013. go­di­ne. “Kao tvrt­ka s iz­lis­ta­nim di­oni­ca­ma uvi­jek udo­vo­lja­va­mo zah­tje­vi­ma za jav­nom obja­vom svih in­for­ma­ci­ja ve­za­nih uz do­ga­đa­nja ko­ja bi mo­gla imati ma­te­ri­jal­ne po­s­lje­di­ce po kom­pa­ni­ju”, ka­zao je glas­no­go­vor­nik.

Kom­pa­ni­ja tvr­di da su­ra­đu­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.