LG PRO­DA­JE TELEVIZOR KO­JI TJERA KOMARCE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

In­dij­ska po­druž­ni­ca ko­rej­ske elek­tro­nič­ke kom­pa­ni­je LG po­če­la je s pro­da­jom te­le­vi­zo­ra ko­ji ima mo­guć­nost tje­ra­nja ko­ma­ra­ca či­me se spre­ča­va ši­re­nje za­ra­ze po­put Zi­ka vi­ru­sa, ma­la­ri­je i den­ga groz­ni­ce. Pre­ma tvrd­nja­ma kom­pa­ni­je, televizor ko­ris­ti ul­tra­zvuk za tje­ra­nje ko­ma­ra­ca, a ne­ma ni­kak­vih štet­nih po­s­lje­di­ca na lju­de. Teh­no­lo­gi­ja funk­ci­oni­ra i ka­da je televizor uga­šen, a LG ga je cje­nov­no po­zi­ci­oni­rao ka­ko bi bio pris­tu­pa­čan lju­di­ma s ni­žim stan­dar­dom u po­dru­čji­ma ugro­že­ni­ma od ko­ma­ra­ca. Na­ime, televizor se pro­da­je u dva mo­de­la ko­ji ko­šta­ju 394 i 706 do­la­ra.

Dos­tup­na dva mo­de­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.