GAMESA SA SIEMENSOM SPAJA VJETROELEKTRANE

Bo­go­vi vje­tra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Špa­njol­ska gru­pa za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je Gamesa obja­vi­la je u pe­tak da će obje­di­ni­ti svo­je vjetroelektrane s oni­ma nje­mač­ke in­že­njer­ske gru­pe Si­emens, či­me će nas­ta­ti glo­bal­ni div u sek­to­ru ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Gamesa je da­la po­treb­nu do­zvo­lu za in­te­gra­ci­ju sa Si­emen­so­vim pos­lo­vi­ma s ener­gi­jom vje­tra, iz­vi­jes­ti­li su iz špa­njol­ske gru­pe ma­tič­nog re­gu­la­to­ra te je trgovina nje­zi­nim di­oni­ca­ma obus­tav­lje­na. “Ko­nač­ni uvje­ti tran­sak­ci­je još nisu do­go­vo­re­ni”, do­da­je se u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.