Tu­ži­telj ima pra­vo na za­tez­ne ka­ma­te od da­na pod­no­še­nja tuž­be

Stav su­da Ima li tu­ži­telj pra­vo na za­tez­ne ka­ma­te i za raz­dob­lje pri­je pod­no­še­nja tuž­be ovi­si o to­me je li tu­že­nik bio sa­vjes­tan ili ne­sa­vjes­tan stje­ca­telj

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO

Ti­jek za­tez­nih ka­ma­ta kod ni­štet­nos­ti

Vr­hov­ni sud RH u svo­joj je od­lu­ci Revx 474/10 za­uzeo stav da se u slu­ča­ju vra­ća­nja onog što je prim­lje­no na te­me­lju ni­šta­vog ugo­vo­ra pri­mje­nju­ju odred­be ZOOa o stje­ca­nju bez os­no­ve, pa ta­ko i odred­ba čl. 214. ko­jom je odre­đe­no da u slu­ča­ju ka­da se vra­ća ono što je ste­če­no bez os­no­ve, mo­ra­ju se vra­ti­ti plo­do­vi i pla­ti­ti za­tez­ne ka­ma­te i to ako je stje­ca­telj ne­sa­vjes­tan od da­na stje­ca­nja, a ina­če od da­na pod­no­še­nja zah­tje­va.

U sva­kom slu­ča­ju, tu­ži­te­lju pri­pa­da pra­vo na za­tez­ne ka­ma­te od da­na pod­no­še­nja tuž­be, jer se taj dan ne­dvoj­be­no može sma­tra­ti kao “dan pod­no­še­nja zah­tje­va” u smis­lu na­ve­de­ne odred­be ZOOa.

Ima li tu­ži­telj pra­vo na za­tez­ne ka­ma­te i za raz­dob­lje pri­je pod­no­še­nja tuž­be ovi­si o to­me je li tu­že­nik bio sa­vjes­tan ili ne­sa­vjes­tan stje­ca­telj, kao i o to­me je li zah­ti­je­vao vra­ća­nje pri­je pod­no­še­nja tuž­be.

mi­co.ljubenko@gma­il.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.