CROBEX os­la­bio tre­ći uzas­top­ni tje­dan

Pa­la Vla­da, pa­la bur­za In­deks os­la­bio 0,95 pos­to, di­je­lom i zbog po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na Za­gre­bač­koj su bur­zi u pe­tak in­dek­si bla­go os­la­bi­li, pa su ta­ko na pu­tu tjed­nog gubitka, dje­lo­mič­no pod utje­ca­jem ne­iz­vjes­ne po­li­tič­ke si­tu­aci­je u zem­lji. CROBEX in­deks za­us­ta­vio se u pe­tak u mi­nu­su od 0,25 pos­to, na 1678 bo­do­va, a CROBEX10 za 0,24 pos­to, na 980 bo­do­va.

Na tjed­noj ra­zi­ni CROBEX je pao 0,95 pos­to i ti­me je za­ro­nio u gu­bi­tak već tre­ći tje­dan za­re­dom. U tom je raz­dob­lju bur­za pa­la 2,5 pos­to. Re­dov­ni pro­met di­oni­ca­ma iz­no­sio je u pe­tak 5,5 mi­li­ju­na ku­na.

Ve­ći­na pro­me­ta od 1,7 mi­li­ju­na ku­na os­tva­re­na je di­oni­com Po­drav­ke, či­ja je ci­je­na bla­go po­ras­la 0,3 pos­to na 338 ku­na. Po­drav­ku je po lik­vid­nos­ti sli­je­di­la di­oni­ca HTa, či­ja je ci­je­na oja­ča­la za 0,4 pos­to, na 141,32 ku­ne.

CROBEX se za­us­ta­vio na 1678 bo­do­va FILIP BRALA/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.