U plu­su kad su pr­vens­tva

Kaz­na UEFA-e 100.000 eura, HNS la­ni iz­gu­bio 7,9 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PA­PA­REL­LA

Iako su la­ni bi­li u gu­bit­ku, HNS-ov­ci su za pla­će ipak iz­dvo­ji­li 12,1 mi­li­jun ku­na, dva mi­li­ju­na vi­še ne­go 2014.

Dis­ci­plin­ska ko­mi­si­ja UEFA-e u po­ne­dje­ljak je do­ni­je­la od­lu­ku o kaz­ni pro­tiv HNS-a zbog iz­gre­da na utak­mi­ci Hr­vat­skaČe­ška.

Kaz­na od 100.000 eura za HNS do­la­zi u kri­vi tren: na­kon 19,7 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti u 2014., la­ni je ta udru­ga ima­la mi­nus od 7,9 mi­li­ju­na. Pri­tom su im pla­ća­nja kaz­ni, pe­na­la i nak­na­da šte­te po­ras­li sa 800.000 na 2,4 mi­li­ju­na ku­na.

Iako su pri­ho­di pa­li za tre­ći­nu, sa 164,7 na 109,6 mi­li­ju­na ku­na, za pla­će rad­ni­ka iz­dvo­je­no je la­ni 12,1 mi­li­ju­na, od­nos­no dva mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go 2014. Una­toč lo­šim re­zul­ta­ti­ma, u HNS-u tvr­de da je sve u re­du. “Uvi­jek je ta­ko u ne­par­nim go­di­na­ma, kad ne­ma ve­li­kih na­tje­ca­nja - ta­da su i ra­sho­di pu­no ma­nji, a raz­li­ka se po­kri­va s pri­ho­di­ma iz pret­hod­nih raz­dob­lja”, re­kao nam je glas­no­go­vor­nik HNS-a To­mis­lav Pa­cak, po­t­vr­div­ši da HNS u pot­pu­nos­ti ovi­si o pla­sma­ni­ma na ve­li­ka pr­vens­tva.

Bra­zil do­nio 64,3 mi­li­ju­na kn

U fi­nan­cij­skim iz­vješ­će­ma vi­di se da je HNS re­kord­ne 2014. do­bio 64,3 mi­li­ju­na ku­na na ime su­dje­lo­va­nja na Svjet­skom pr­vens­tvu u Bra­zi­lu. Još 30,9 mi­li­ju­na ku­na sti­glo je od do­na­ci­ja FIFAe i UEFAe. Prek­la­ni je HNSu pri­pa­lo i 20 mi­li­ju­na na ime TV pra­va, 26,1 mi­li­ju­na od mar­ke­tin­ga, 6,6 mi­li­ju­na od ulaz­ni­ca, 1,8 mi­li­ju­na od su­dje­lo­va­nja na me­đu­na­rod­nim utak­mi­ca­ma te 1,4 mi­li­ju­na ku­na od HOOa. Zbog us­pješ­ne 2014., kra­jem 2015. HNS je ipak imao vi­šak pri­ho­da od 51 mi­li­jun ku­na. Pri­ho­di od TV pra­va la­ni su po­ve­ća­ni na 28,3 mi­li­ju­na, od mar­ke­tin­ga na 30,5 mi­li­ju­na, a pa­li su pri­ho­di od ulaz­ni­ca (na 2,1 mi­li­jun), od do­na­ci­ja UEFA-e i FIFA-e (29,5 mi­li­ju­na) te HOO ( na 2,2 mi­li­ju­na).

Iz fi­nan­cij­skog iz­vješ­ća vi­di se da su u 2015. pri­ho­di od pro­da­ja ro­ba i pru­ža­nja us­lu­ga pa­li sa 119,1 na 92,2 mi­li­ju­na.

Od do­na­ci­ja 138 ku­na

Pod stav­kom “os­ta­le do­na­ci­je” za­bi­lje­žen je pad pri­ho­da sa 1,05 mi­li­ju­na na sve­ga 138 ku­na. Pri­ho­di od čla­na­ri­na i član­skih do­pri­no­sa po­ras­li su za de­se­tak pos­to, na 6,7 mi­li­ju­na ku­na, a pri­ho­di od imo­vi­ne udvos­tru­če­ni su s dva na 4,3 mi­li­ju­na ku­na.

Od po­zi­tiv­nih te­čaj­nih raz­li­ka za­ra­đe­no je 3,5 mi­li­ju­na ku­na, a za­bi­lje­že­no je i 510.735 pri­ho­da od iz­najm­lji­va­nja imo­vi­ne.

U stav­ci Od­go­đe­ni pla­ća­nje ra­sho­da i pri­ho­di bu­du­ćeg raz­dob­lja spo­mi­nju se 41,1 mi­li­jun ku­na do­na­ci­ja UEFA i FIFA za iz­grad­nju kam­pa, po­tom 9,2 mi­li­ju­na ku­na na ime bu­du­ćih utak­mi­ca te 5,9 mi­li­ju­na ku­na za po­moć ra­zvo­ja no­go­me­ta u po­plav­lje­nim po­dru­čji­ima – ukup­no, 60,2 mi­li­ju­na ku­na, na­su­prot 65,2 mi­li­ju­na ku­na u 2014.

iz­vor: HNS

I. KRALJ/PIXSELL

lju­di hr­vat­sko­ga no­go­me­ta Zdrav­ko Ma­mić i Da­vor Šu­ker po­deb­lja­ju sal­do sa sva­kim pr­vens­tvom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.