Pre­pe­li­ce, pro­izvod­nja ža­ru­lja...

Objek­ti Pu­ri­sa pos­ta­ju ra­sad­nik no­vih po­du­zet­nič­kih pro­je­ka­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC vla­di­mir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Pu­ri­so­vu far­mu Šu­ra­ni 1 ku­pi­la je tvrt­ka Te ne­kret­ni­ne, vlas­ni­ka Ser­ge­ja Tea, Ko­re­anac iz Mo­sk­ve ko­ji u RH ra­di već 10 go­di­na

Pu­ri­sov ste­čaj na Tr­go­vač­kom su­du u Ri­je­ci pro­met­nuo se po­s­ljed­njim draž­ba­ma u pra­vi ra­sad­nik no­vih po­du­zet­nič­kih pro­je­ka­ta. Nik­nut će na imo­vi­ni pro­pa­le tvrt­ke, a ka­ko naj­av­lju­ju­ju inves­ti­to­ri, uz do­bru per­s­pek­ti­vu za ra­zvoj nji­ho­vih no­vih biz­ni­sa, pre­dvi­đe­na je i mo­guć­nost no­vog za­poš­lja­va­nja. Inves­ti­ci­ja­ma u pre­uzi­ma­nje ne­kret­ni­na Pu­ri­sa omo­gu­ćit će se no­vi pos­lov­ni ra­zvoj za­sad za ne­ko­li­ci­nu is­tar­skih po­du­zet­ni­ka ko­ji su na sud­skim draž­ba­ma ku­pi­li ne­ko­li­ko biv­ših far­mi. Na­kon po­čet­nog ula­ga­nja u imo­vi­nu, doz­na­je­mo, kup­ci pri­pre­ma­ju te­ren za re­ali­za­ci­ju no­vih pro­je­ka­ta s vi­zi­jom oživ­lja­va­nja gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti, a pri­tom ni­su bez po­du­zet­nič­kog is­kus­tva.

Pu­ri­so­vu far­mu Šu­ra­ni 1 ku­pi­la je tvrt­ka Te ne­kret­ni­ne iz Pu­le, ko­ja se ba­vi ne­kret­nin­skim biz­ni­som. Ta­ko­đer, na zad­njoj jav­noj draž­bi far­ma Ka­tun 1 pro­da­na je is­tar­skom po­du­zet­ni­ku Da­li­bo­ru Ne­go­ve­ti­ću, ko­ji tri go­di­ne us­pješ­no pos­lu­je s tvrt­kom Eu­ro his­tria, dok je far­mu Ka­tu­ni II ku­pi­la pa­zin­ska tvrt­ka Fi­lix, ko­ja se ba­vi vi­skim teh­no­lo­gi­ja­ma – led ra­s­vje­tom i sa svo­jim je pro­izvo­di­ma pri­sut­na na svim kon­ti­nen­ti­ma. Us­to, uprav­nu zgra­du Pu­ri­sa ku­pio je nje­zin su­sjed, a ri­ječ je o pa­zin­skoj gra­đe­vin­skoj tvrt­ki G.I.P.

Tre­nut­no je za po­če­tak re­ali­za­ci­je no­vog pri­jek­ta naj­da­lje otiš­la tvrt­ka Te Ne­kret­ni­ne, a za­vr­ša­va pri­pre­me za po­če­tak to­va pre­pe­li­ca i pro­izvod­nje pre­pe­li­čjih ja­ja. Vlas­nik tvrt­ke Ser­gej Te, ko­ji nam se pred­sta­vio kao Ko­re­ja­nac iz Mo­sk­ve ko­ji u Hr­vat­skoj pos­lu­je zad­njih de­se­tak go­di­na, na­do­mak Pa­zi­na kre­će s pro­jek­tom to­va 61.000 pre­pe­li­ca.

Part­ne­ri za dis­tri­bu­ci­ju

Opre­ma je na­bav­lje­na, i u ti­je­ku su za­vr­š­ni ra­do­vi na mon­ta­ži, ka­že Te, a ot­pri­li­ke za dva tjed­na naj­av­lju­je da kre­će tov pre­pe­li­ca. To je pr­vi biz­nis te tvrt­ke u pe­ra­dar­skoj bran­ši, a doz­na­je­mo on pre­go­vo­ra i s Me­tro­om, te ima partnere za dis­tru­bu­ci­ju ja­ja i me­sa. “Tre­bat će nam 10ak rad­ni­ka, a pos­to­ji mo­guć­nost ši­re­nja. Kon­ča­na inves­ti­ci­ja ovi­sit će o tr­žiš­nim pri­li­ka­ma, a i ova po­čet­na ni­je ma­la, jer smo ku­pi­li far­mu za oko 220.000 eura te ulo­ži­li u opre­mu”, ka­že Te.

TE ne­kret­ni­ne se ba­ve kup­njom ne­kret­ni­na ko­ja on­da da­je u naj­am za­kup­ci­ma ko­ji se ba­ve pro­izvod­njom. Taj mo­del ka­ne pro­ši­ri­ti i na Eu­ro­pu gdje će, ka­že, po­tra­ži­ti eur­p­ske partnere. Vlas­nik Fi­lixa Li­vio Jur­man, tvrt­ke ko­ja pro­izvo­di led ra­s­vje­tu, po­t­vr­dio nam je da će na biv­šoj Pu­ri­so­voj far­mi na pros­to­ru ve­li­či­ne dva i pol hek­ta­ra nas­ta­ti nji­hov no­vi cen­tar u sklo­pu ko­jeg će nik­nu­ti teh­no­lo­ški park, i to po sve­mu su­de­ći na pro­lje­će 2017.

Tvrt­ka već ima vlas­ti­ti la­bo­ra­to­rij­ski cen­tar za is­pi­ti­va­nje svje­tilj­ki, a na pros­to­ru biv­še Pu­ri­so­ve ne­kret­ni­ne pla­ni­ra no­vi cen­tar led ra­s­vje­te i no­ve teh­no­lo­gi­je.

Ure­đe­nje za pro­izvod­nju

Za­pos­li­li su, ka­že Jur­man, mla­de lju­de na pro­mo­ci­ji, iz­vo­zu i ra­zvo­ju no­vih teh­no­lo­gi­ja. Tvrt­ka je ina­če nas­ta­la pri­je 26 go­id­na iz biv­šeg obr­ta, a vlas­nik is­ti­če ka­ko ni­kad ni­su ima­li pro­ble­ma u pos­lo­va­nju i pla­ća­nju. Ra­di­mo i ra­zvi­ja­mo se ko­rak po ko­rak, nig­dje ne sr­lja­mo i ne za­du­žu­ju­mo se, obja­ša­nja­va pos­lov­nu fi­lo­zo­fi­ju Fi­lixa Jur­man. Tvrt­ka je pre­poz­nat­lji­va i po to­me što je­di­na u Hr­vat­skoj ima bar ko­mo­ru za is­pi­ti­va­nje spe­ci­jal­nih lam­pi ko­je su po­dvod­ne. Čim ri­je­še sve pa­pi­re, ka­že on, otva­ra­ju se ve­li­ki po­ten­ci­ja­li, s ob­zi­rom da na­ruž­be za izvoz enor­m­no ras­tu.

“U pr­vom ko­ra­ku se­li­mo se u pos­to­je­ći obje­kat ko­ji je u do­brom sta­nju, a za dru­ge pros­to­re pre­dvi­đa­mo ob­no­vu”, ka­že Jur­man.

Tre­ći is­tar­ski po­du­zet­nik ko­ji je od­lu­čio ku­pi­ti jed­nu biv­šu Pu­ri­so­vu far­mu je Da­li­bor Ne­go­ve­tić, a ulo­žio je u to 957,8 ti­su­ća ku­na. Pri­pre­ma svoj dru­gi po­du­zet­nič­ki pro­jekt, i to pro­izvod­nju, no za­tra­žio je da ne iz­no­si­mo de­ta­lje.

Ovaj 30go­diš­njak na­vo­di da ne­ma na­mje­ru na­pus­ti­ti Hr­vat­sku kao ti­su­će mla­dih, ne­go će ov­dje ži­vje­ti i pos­lo­va­ti. Pro­jekt ko­ji po­kre­će na biv­šoj far­mi Ka­tun I, ka­že, sad je fa­zi do­bi­va­nja upo­rab­ne do­zvo­le pos­to­je­ćih obje­ka­ta ko­ji su iz­gra­đe­ni 1970.ih go­di­na. Ad­mi­nis­tra­ci­ja ov­dje ni­je spo­ra, i oče­ku­jem da će se ti­je­kom lje­ta to ri­je­ši­ti, ka­že Ne­go­ve­tić. Ras­po­la­že s 1800 kva­dra­ta pros­to­ra ko­ji će tre­ba­ti ure­di­ti za pro­izvod­nju. Ina­če, nje­go­va tvrt­ka Eu­ro his­tria iza se­be ima tri us­pje­še­ne go­di­ne u dis­ti­bu­ci­ji sa­mo­us­luž­nih apa­ra­ta za ka­vu. Vlas­nik G.I.P.a Jan­ko Erik po­t­vr­dio nam je da sli­je­di re­kons­truk­ci­ja biv­še Pu­ri­so­ve uprav­ne zgra­de ko­ju je ku­pio u tom ste­ča­ju. “Sto god bi­smo ta­mo ra­di­li, sva­ka­ko će objekt tre­ba­ti pre­ure­đe­nje”, ka­že Erik.

Nje­go­va je tvrt­ka sred­nji po­du­zet­nik, te­melj­na dje­lat­nost je gra­đe­vi­nar­stvo, ima vi­še od 50 za­pos­le­ni­ka i stal­no otvo­re­ni na­tje­čaj za rad­na mjes­ta iz te bran­še, no Erik vi- di no­vi pos­lov­ni za­mah u tom pros­to­ru, a kao jed­nu od mo­guć­nos­ti na­vo­di i ugos­ti­telj­stvo. Za­nim­lji­vo je da je pros­tor za pro­jekt s pre­pe­li­ci­ma bio u za­ku­pu za­gre­bač­ke tvrt­ke Va­li­pi­le.

Se­li se Va­li­pi­le

Ka­ko nam je po­t­vr­dio nje­zin di­rek­tor An­drej Ali­lo­vić, Va­li­pi­le ni­je bi­lo za­in­te­re­si­ra­no za kup­nju te far­me zbog ve­li­či­ne, pa je sad pred po­kre­ta­njem pro­izvod­nje na far­mi Mun­trilj znat­no ve­ćih ka­pa­ci­te­ta, ko­ju je kao za­ku­pac u me­đu­vre­me­nu i ob­no­vio.

“Ovih da­na se­li­mo pro­izvod­nju na far­mu Mun­trilj, gdje smo us­pos­ta­vi­li no­ve li­ni­je hra­nje­nja i po­je­nja. Za­mje­na sa­mog pro­izvod­nog objek­ta re­zul­ti­rat će po­ve­ća­njem pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta Va­li­pi­lea za 20%, što zna­či i po­di­za­nje pro­izvod­nje na 640 ti­su­ća broj­le­ra go­diš­nje za hr­vat­sko tr­ži­še, a ma­nji dio ide u izvoz”, ka­že Ali­lo­vić ko­ji s po­čet­kom no­ve škol­ske go­di­ne naj­av­lju­je i otvo­re­nje Va­li­pi­le­ove tr­go­vi­ne na tr­ž­ni­ci Kva­trić u Za­gre­bu. Je­da­na­est far­mi me­đu ko­ji­ma i Mun­trilj, ali i Tvor­ni­ca stoč­ne hra­ne, vin­ski po­drum, te skla­di­šta, če­ka­ju na po­ten­ci­jal­ne kup­ce ko­ji­ma se nu­de na no­voj usme­noj draž­bi ri­ječ­kog su­da za­ka­za­noj za 6. sr­panj. U slu­ča­ju kup­nje ot­kaz­ni rok za za­kup­ce pre­dvi­đen je u tra­ja­nju dva mje­se­ca.

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

U kup­nju far­me i opre­mu Ser­gej Te ulo­žio je 222.000 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.