Ne­ma žur­be

Dr­ža­va na­kon če­ti­ri go­di­ne neć­ka­nja pla­ća 10 mil. ku­na In­dus­tro­grad­nji

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Če­ti­ri go­di­ne na­kon što su Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja i In­dus­tro­grad­nja gru­pa d.d. sklo­pi­li spo­ra­zum o pod­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja, ko­jim bi ta tvrt­ka tre­ba­la do­bi­ti 9,6 mi­li­ju­na ku­na na ime tro­ško­va ure­đe­nja svo­je biv­še uprav­ne zgra­de na za­gre­bač­koj Sav­skoj ces­ti, Vlada RH na­po­kon je do­ni­je­la rje­še­nje o odo­bre­nju tih sred­sta­va.

Ka­ko bi na­mi­ri­la svoj po­rez­ni dug, In­dus­tro­grad­nja je tu zgra­du pre­pus­ti­la Mi­nis­tar­stvu bra­ni­te­lja i Mi­nis­tar­stvu so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih, a pri­li­kom nje­zi­na ure­đe­nja tvrt­ka je ulo­ži­la svo­jih 9,6 mi­li­ju­na ku­na. Ia­ko dr­ža­va ne os­po­ra­va taj dug, pa ovaj put za kaš­nje­nje ni­je kri­vo sud­stvo, tre­ba­le su pro­ći če­ti­ri go­di­ne da bi do­go­vor do­šao bli­zu re­ali­za­ci­je.

U me­đu­vre­me­nu je doš­la no­va Vlada, a ne­ki od nje­zi­nih mi­nis­ta­ra na­vod­no su po­ku­ša­li iz­bje­ći to pla­ća­nje. Ta­ko­đer, mi­je­nja­le su se ins­ti­tu­ci­je ko­je su za ra­čun dr­ža­ve vo­di­le taj slu­čaj: na po­čet­ku je to bio AUDIO, pa CERP i na kra­ju DUUDI, a svoj je bla­gos­lov mo­rao da­ti i DORH.

Ko­nač­no je Vlada na svo­joj 22. sjed­ni­ci, odr­ža­noj po­čet­kom svib­nja, do­ni­je­la Pri­jed­log od­lu­ke o da­va­nju su­glas­nos­ti ko­jom se mi­nis­tar fi­na­ci­ja ov­laš­ću­je za pot­pis anek­sa Spo­ra­zu­ma o pod­mi­re­nju po­tra­ži­va­nja s In­dus­tro­grad­nja gru­pom d.d. I kad se či­ni­lo da je pi­ta­nja da­na kad će taj no­vac bi­ti pre­ba­čen na ra­čun In­dus­tro­grad­nje, iz Vla­de je sti­gla in­for­ma­ci­ja da se po tom pi­ta­nju još mo­ra do­ni­je­ti i rje­še­nje o odo­bre­nju sred­sta­va na te­ret Pro­ra­čun­ske za­li­he Dr­žav­nog pro­ra­ču­na RH, a što je na­prav­lje­no tek na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci.

Spo­rost dr­ža­ve vi­di se na još jed­noj zgo­di iz In­dus­tro­gad­nje. Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Ri­je­ci tek je u ožuj­ku 2016., dak­le 12 go­di­na od mal­ver­za­ci­je s rad­nič­kim di­oni­ca­ma In­dus­tro­grad­nje, pred Žu­pa­nij­skim su­dom u Za­gre­bu po­di­glo op­tuž­ni­cu pro­tiv sed­mo­ri­ce biv­ših me­na­dže­ra te gra­đe­vin­ske tvrt­ke, pre­dvo­đe­ni­ma Zvo­ni­mi­rom Ma­ti­ćem, ne­ka­daš­njim pred­sjed­ni­kom Upra­ve. Te­re­ti ih se da su ti­je­kom 2004. i 2005. na­pum­pa­va­njem ci­je­na sp­rje­ča­va­li rad­ni­ke da ku­pe di­oni­ce, pri če­mu su na­pra­vi­li šte­tu od 15,1 mi­li­ju­na ku­na. Zvo­ni­mi­ra Ma­ti­ća je 2006. s mjes­ta pred­sjed­ni­ka Upra­ve us­pio mak­nu­ti inves­ti­tor Jo­sip Ga­li­nec: pr­vo je sam pre­uzeo tu funk­ci­ju, a od 2011. pred­sjed­nik je Nad­zor­nog od­bo­ra. Na­kon ve­li­kih gu­bi­ta­ka i du­go­traj­ne blo­ka- de ra­ču­na, In­dus­tro­grad­nja gru­pa 2014. je pot­pi­sa- la pred­ste­čaj­nu na- god­bu.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Ne­ka­daš­nja uprav­na zgra­da In­dus­tro­grad­nje u ko­joj su sa­da dva mi­nis­tar­stva; Jo­sip Ga­li­nec, pred­sjed­nik NO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.