Uklju­čen alarm

Ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka tvr­di da su di­oni­ce pre­sku­pe

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Ana­li­ti­ča­ri tvr­de da su di­oni­ce sku­pe baš zbog Fe­do­vog dje­lo­va­nja i rekordno ni­skih ka­mat­nih sto­pa

Ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka (Fed) obja­vi­la je do sa­da naj­pe­si­mis­tič­ni­ju pro­cje­nu ame­rič­kog tr­ži­šta di­oni­ca u ko­joj tvr­di da su di­oni­ce pre­sku­pe. U naj­no­vi­jem iz­vješ­ću u mo­ne­tar­noj po­li­ti­ci ko­je Fed objav­lju­je dva puta go­diš­nje sto­ji tvrd­nja ka­ko su omje­ri ci­je­ne i za­ra­de (P/E) di­oni­ca tre­nut­no do­bra­no iz­nad me­di­ja­na u po­s­ljed­njih 30 go­di­na.

Pre­ma po­da­ci­ma Thom­son Re­uter­sa, tre­nut­ni omjer P/E ame­rič­kih di­oni­ca iz­no­si 16,47 dok je me­di­jan za po­s­ljed­njih tri de­set­lje­ća 14,86. Ovo ni­je pr­vi puta da ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka da­je svo­je miš­lje­nje o vred­no­va­nji­ma na di­onič­kom tr­ži­štu, ali je za­nim­lji­vo da ni­je upo­zo­ra­va­la na sku­po­ću ka­da su di­onič­ki in­dek­si bi­li na ne­što vi­šim ra­zi­na­ma od da­naš­njih. U sr­p­nju proš­le go­di­ne ka­da je vri­jed­nost S&P 500 in­deks bi­la sve­ga je­dan pos­to ni­ža od re­kor­da, Fed se ni­je po­seb­no os­vr­tao na vred­no­va­nja di­oni­ca.

U ve­lja­či ove go­di­ne, pod­sje­ća Reuters, ta­ko­đer je objav­lje­no iz­vješ­će o mo­ne­tra­noj po­li­ti­ci, i to dan pri­je ne­go što su ame­rič­ki di­onič­ki in­dek­si do­tak­li naj­ni­žu ovo­go­diš­nju ra­zi­nu. Fed je ta­da tvr­dio da su vred­no­va­nja u skla­du s pro­sje­ci­ma.

Va­lja pod­sje­ti­ti i da je u sr­p­nju 2014. Fed obja­vio ka­ko su di­oni­ce bi­oteh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja i druš­tve­nih mre­ža ma­lo pre­na­preg­nu­te što se ti­če ci­je­ne, a što je iz­a­zva­lo krat­ko­traj­ni val ras­pro­da­je tih di­oni­ca. Ame­rič­ki ana­li­ti­ča­ri ne sla- žu se s po­s­ljed­njom Fe­do­vom ocje­nom. “Ci­je­ne imo­vi­ne je­su vi­so­ke, a vi­so­ke su zbog Fe­do­va dje­lo­va­nja”, ka­že za Reuters Jack DeGran, glav­ni inves­ti­cij­ski di­rek­tor u Har­bor Advi­sory. Art Ho­gan, glav­ni stra­teg u Wun­der­lich Se­cu­ri­ti­es ka­že ka­ko su di­oni­ce iz­nad 30go­diš­njeg pro­sje­ka, ali su i ka­mat­ne sto­pe is­pod vi­še­de­set­ljet­nog pro­sje­ka. “Ne mo­že­te ko­ris­ti­ti is­to mje­ri­lo ka­da je pri­nos na 10go­diš­nju obvez­ni­cu 1,6 pos­to”, tu­ma­či Ho­gan.

REUTERS

Sre­diš­nja ban­ka do sa­da ni­je sma­tra­la da su di­oni­ce sku­pe, ia­ko su in­dek­si bi­li da­le­ko vi­ši

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.