‘Ne­ko­li­ko sto­ti­na hr­vat­skih tvrt­ki pro­fi­ti­rat će na­šim ga­ran­ci­ja­ma’

Ro­ger Ha­ve­nith, za­mje­nik iz­vr­š­nog di­rek­to­ra EIF-a, pred­stav­lja no­vu ga­ran­cij­sku she­mu u su­rad­nji s do­ma­ćom ra­zvoj­nom ban­kom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Dvi­je ins­ti­tu­ci­je po­di­je­lit će ri­zik kre­di­ti­ra­nja, što će sni­zi­ti ci­je­nu HBOR-ovih kre­di­ta za tvrt­ke

Go­di­nu i pol na­kon što je pred­stav­ljen, Jun­c­ke­rov plan ula­ga­nja za Eu­ro­pu na­po­kon do­bi­va pr­ve obri­se i kod nas. Eu­rop­ski inves­ti­cij­ski fond (EIF) i do­ma­ća ra­zvoj­na ban­ka otva­ra­ju 20 mi­li­ju­na eura vri­jed­nu ga­ran­cij­sku she­mu za ma­le i sred­nje tvrt­ke ko­ja bi tre­ba­la pre­mos­ti­ti pa­ra­dok­sal­ni jaz iz­me­đu či­nje­ni­ce da nov­ca ima, ali ne sti­že do po­du­zet­ni­ka. O če­mu je ri­ječ go­vo­ri za­mje­nik iz­vr­š­nog di­rek­to­ra EIF-a Ro­ger Ha­ve­nith.

Ka­kav ste ugo­vor pot­pi­sa­li s HBOR-om?

Spo­ra­zu­mom EIF omo­gu­ću­je HBOR-u, na­šem du­go­go­diš­njem part­ne­ru, ga­ran­ci­je za po­dje­lu ri­zi­ka. Jam­s­tvo EIF-a pot­po­mog­nu­to je kroz Eu­rop­ski fond za stra­te­ške inves­ti­ci­je (EFSI) i Ho­ri­zon 2020, fi­nan­cij­ski ins­tru­ment In­noFin. Ta tran­sak­ci­ja omo­gu­ćit će mo­bi­li­za­ci­ju 20 mi­li­ju­na eura, od­nos­no 150 mi­li­ju­na ku­na. No­vac je na­mi­je­njen ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma, s ma­nje od 250 za­pos­le­nih, bi­lan­com do 43 mi­li­ju­na eura i pro­me­tom do 50 mi­li­ju­na eura, kao i za sred­nje ve­li­ke tvrt­ke do 500 za­pos­le­nih.

To ni­su ‘nor­mal­ne’ SME tvrt­ke već one fo­ku­si­ra­ne na is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj ko­je mo­ra­ju is­pu­ni­ti ne­ko­li­ko uvje­ta In­noFin pro­gra­ma. Pri­mje­ri­ce, da su br­zo­ras­tu­će, s po­ten­ci­ja­lom u is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju, ili da im naj­ma­nje 5% ukup­nih ope­ra­tiv­nih tro­ško­va či­ne is­tra­ži­va­nja i ino­va­ci­je, ili da ko­ris­te pot­po­re dru­gih EU pro­gra­ma za ra­zvoj i ino­va­ci­je.

Ka­ko ga­ran­ci­je funk­ci­oni­ra­ju u prak­si?

Kom­pa­ni­ja ko­joj je po­treb­na ga­ran­ci­ja ne mo­ra ići u Eu­rop­sku ko­mi­si­ju ili EIF već u HBOR, ko­ji će pro­gram in­te­gri­ra­ti u stan­dard­nu kre­dit­nu po­nu­du. Tvrt­ke će do­bi­ti bo­lju ci­je­nu ne­go što bi ina­če os­tva­ri­le. Za­što? Jer In­noFin i EFSI pre­uzi­ma­ju po­la ri­zi­ka za ban­krot, pa se taj be­ne­fit pre­ko HBOR-a pre­no­si na tvrt­ke kao ni­ža ka­mat­na sto­pa.

Tko mo­že tra­ži­ti ga­ran­ci­je?

Raz­no­vr­s­ne tvrt­ke jer su kri­te­ri­ji vr­lo flek­si­bil­ni. To mo­gu bi­ti one br­zo­ras­tu­će ko­je ima­ju ino­va­tiv­nu di­man­zi­ju, no­ve pro­izvo­de, us­lu­ge, pos­lov­ni mo­del ili že­le iz­a­ći na tr­ži­šte i ko­mer­ci­ja­li­zi­ra­ti is­tra­ži­va­nja. Mo­gu to bi­ti i one ko­je su du­go na tr­ži­štu, no br­zo ras­tu i vr­lo su in­ten­ziv­ne u ino­va­ci­ja­ma. Ono što oče­ku­je­mo u Hr­vat­skoj jest do­seg­nu­ti kom­pa­ni­je ko­je se ba­ve pro­izvod­njom, po­ljo­pri­vre­dom, ali i one u sek­to­ru ma­lo­pro­da­je i ve­le­pro­da­je.

HBOR pro­cje­njue ri­zik?

Da. HBOR će ko­ris­ti­ti uobi­ča­je­ne kre­dit­ne stan­dar­de, sus­ta­ve za pra­će­nje i iz­vje­šta­va­nje... Te in­for­ma­ci­je će pros­li­je­di­ti EIFu i mi ćemo zna­ti o ko­jim je kre­di­ti­ma i tvrt­ka­ma ri­ječ.

Ban­ke ni­su u ovoj she­mi?

U ovom slu­ča­ju ne. Ins­tru­ment je pre­dvi­đen za niz si­tu­aci­ja, fi­nan­cij­ska ins­ti­tu­ci­ja od­lu­ču­je ko­ju že­li ko­ris­ti­ti. HBOR pru­ža di­rek­t­no kre­di­ti­ra­nje, pro­gra­me pu­tem ba­na­ka i po­dje­lu ri­zi­ka. Mi smo u mo­guć­nos­ti, no to ovi­si o ins­ti­tu­ci­ji, da­ti kon­tra­ga­ran­ci­ju u ko­joj bi HBOR imao ga­ran­ci­ju i ući u pro­gram s bankama. No, sa­da se tra­ži­la di­rek­t­na ga­ran­ci­ja u ko­joj će HBOR iz­rav­no kre­di­ti­ra­ti.

To je pr­va EFSI tran­sak­ci­ja u Hr­vat­skoj?

Da, i dra­go nam je da je re­ali­zi­ra­na upra­vo s HBOR-om. Ima­li smo i dru­ge, ali ne kroz EFSI. U pripremi, in­ter­no odo­bre­na, ima­mo još dva spo­ra­zu­ma o ga­ran­ci­ja­ma. Pre­ra­no je go­vo­ri­ti o broj­ka­ma, no mo­gu re­ći da su zna­čaj­ne, ia­ko ne premašuju ovaj spo­ra­zum. One uklju­ču­ju ko­mer­ci­jal­ne ban­ke s ko­ji­ma se nadamo potpisati spo­ra­zu­me u idućih ne­ko­li­ko tjedana. Ima­mo i jed­nu zna­čaj­nu tran­sak­ci­ju u ‘equ­ityju’ ko­ja je iz­no­som bli­zu ove. Jed­na tra­sak­ci­ja u pripremi bit će unu­tar COSMEa, EU pro­gra­ma ko­ji tar­ge­ti­ra ri­zič­ni­je kom­pa­ni­je, ne nuž­no u ino­va­ci­ja­ma, već pri­mje­ri­ce star­tu­po­ve s manj­kom ko­la­te­ra­la. Ovaj pro­gram nu­di ogra­ni­če­nu ga­ran­ci­ju, što zna­či da su ri­zi­ci ko­je po­kri­va EIF ogra­ni­če­ni oče­ki­va­nim gu­bi­ci­ma. Re­zul­tat je ve­lik efekt fi­nan­cij­ske po­lu­ge pa je će vje­ro­jat­no do­seg ići pre­ma ve­li­kom bro­ju tvrt­ki.

Ka­kav efekt oče­ku­je­te u slje­de­će dvi­je go­di­ne?

Go­vo­ri­mo o broj­ka­ma i sred­stvi­ma, no ono što že­li­mo vi­dje­ti jest re­al­ni efekt: tvrt­ke ko­je su pro­fi­ti­ra­le, ras­tu, is­tra­žu­ju i ima­ju pris­tup nov­cu ko­ji ina­če ne bi ima­le, a sve za no­va rad­na mjes­ta, ve­ću pro­duk­tiv­nost i pri­ho­de. Mo­ra­te pri­če­ka­ti ne­ko­li­ko go­di­na pri­je ne­go što se vi­di pra­vi efekt. Na­du mi da­je to što smo ra­ni­je ima­li slič­ne pro­gra­me ko­ji ni­su bi­li is­klju­či­vo us­mje­re­ni na R&D, već na ma­le tvrt­ke. One su zna­čaj­no po­ve­ća­le pri­ho­de i odr­ži­vu za­pos­le­nost. Ra­do bih vi­dio da ne­ke kom­pa­ni­je na­ras­tu i u europ­skim ok­vi­ri­ma i pos­ta­nu li­de­ri u svo­jim po­dru­čji­ma.

A broj­ke?

Nadamo se pru­ži­ti pot­po­ru za ne­ko­li­ko sto­ti­na hr­vat­skih kom­pa­ni­ja kroz mje­re unu­tar i iz­van EFSI-ja. Sva­ka ma­la tvrt­ka ko­ja do­bi­je no­vac, ko­ji ina­če ne bi do­bi­la, je važ­na. Na­rav­no, na­še pot­po­re ni­su pa­na­cea već su kom­ple­men­tar­ne dru­gim mje­ra­ma. Ne že­li­mo is­tis­nu­ti ostale igra­če ne­go na­do­pu­ni­ti po­nu­du.

Za­bri­nja­va li vas Brexit?

I da­lje se nadamo gla­su za os­ta­nak. No, Brexit se iona­ko ne bi do­go­dio u ne­ko­li­ko mje­se­ci, već bi tra­jao naj­ma­nje dvi­je go­di­ne, vje­ro­jat­no i vi­še. Ti­je­kom tog raz­dob­lja do­ga­đa­nja ne bi znat­no utje­ca­la na tran­sak­ci­je i na­še po­li­ti­ke, a ni­kak­vog efek­ta ne bi bi­lo na već pot­pi­sa­ne spo­ra­zu­me.

U os­no­vi, to bi zna­či­lo re­ka­li­bra­ci­ju pre­ma dru­gim zem­lja­ma. U pripremi ima­mo vr­lo zna­čaj­ne pro­jek­te. U sva­kom slu­ča­ju, ni­je pro­blem to da ne­ma­mo do­volj­no ak­tiv­nos­ti.

U PRIPREMI SU JOŠ DVA SPO­RA­ZU­MA S BANKAMA, NADAMO SE DA ĆEMO IH POTPISATI U IDUĆIH NE­KO­LI­KO TJEDANA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.