HERA PREDLAŽE TARIFE

ZA UKAPLJENI PLIN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pra­te­ći ubr­za­va­nje pri­pre­ma pro­jek­ta plu­ta­ju­ćeg LNG ter­mi­na­la na Kr­ku, ko­je je pri­je dva tjed­na za­tra­ži­la Vlada, Hr­vat­ska ener­get­ska re­gu­la­tor­na agen­ci­ja u jav­nu je ras­pra­vu do 5. sr­p­nja da­la pri­jed­log me­to­do­lo­gi­je ut­vr­đi­va­nja ta­rif­nih stav­ki za pri­hvat i ot­pre­mu ukap­lje­nog naf­t­nog pli­na. Nji­me se, me­đu os­ta­lim, de­fi­ni­ra mo­del re­gu­la­ci­je ener­get­ske dje­lat­nos­ti uprav­lja­nja ter­mi­na­lom, for­mu­la iz­ra­ču­na do­zvo­lje­nog pri­ho­da ope­ra­to­ra, pos­tu­pak re­vi­zi­je do­zvo­lje­nog pri­ho­da, ta­rif­ne stav­ke te ko­efi­ci­jen­ti za iz­ra­čun nak­na­de za ko­ri­šte­nje ter­mi­na­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.