HEP-u su­glas­nost za 150 mil. kn jam­s­ta­va za nje­go­ve 22 tvrt­ke

Uvje­ti Tvrt­ke će jam­s­tva mo­ći ko­ris­ti­ti do kra­ja 2018. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb HEP bi od Vla­de na da­naš­njoj sjed­ni­ci tre­bao do­bi­ti su­glas­nost za iz­da­va­nje kor­po­ra­tiv­nih jam­s­ta­va svo­jim tvrt­ka­ma, njih ukup­no 22 u HEP gru­pi, u ok­vir­nom iz­no­su od 150 mi­li­ju­na ku­na. Iz­da­va­njem kor­po­ra­tiv­nih jam­s­ta­va osi­gu­ra­va se sup­s­ti­tut za sve vr­ste ban­kov­nih ga­ran­ci­ja pre­ma do­bav­lja­či­ma HEP gru­pe. Odo­bre­ni ok­vir jam­s­ta­va HEPo­ve će tvrt­ke mo­ći ko­ris­ti­ti do kra­ja 2018., s ti­me da će po­je­di­nač­no jam­s­tvo mo­ći vri­je­di­ti naj­kas­ni­je do kra­ja 2022. Iz­da­va­nje po­je­di­nač­nog jam­s­tva odo­bra­vat će Upra­va HEPa, ko­ji po kor­po­ra­tiv­nom jam­s­tvu mo­ra pod­mi­ri­ti sve svo­je obve­ze, bez te­re­će­nja pro­ra­ču­na RH. Odo­bre­nje Vla­de za ugo­va­ra­nje zaj­ma ili iz­da­va­nje jam­s­tva HEP mo­ra is­ho­di­ti ako nji­ho­va vri­jed­nost pre­la­zi 7,5 mil. ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.