Sta­nje u HR i da­lje lo­še

Aus­trij­ske tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ve­ći­na di­rek­to­ra aus­trij­skih po­du­ze­ća kće­ri i pred­stav­ni­šta­va tre­nut­nu gos­po­dar­sku si­tu­aci­ju u Hr­vat­skoj još ocje­nju­je ne­ga­tiv­nom, ali je ras­po­lo­že­nje u po­gle­du bu­du­ćeg ra­zvo­ja mno­go po­zi­tiv­ni­je, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje Aus­trij­sko­ga ure­da za vanj­sku tr­go­vi­nu. Go­to­vo po­lo­vi­ca is­pi­ta­nih oče­ku­je bo­lji ra­zvoj gos­po­dar­stva u 2016., ve­ći­na is­pi­ta­nih oče­ku­ju rast pri­ho­da i do­bi­ti te op­će­ni­to bo­lje re­zul­ta­te svo­je tvrt­ke u na­do­la­ze­ćem raz­dob­lju. Ve­ći­na is­pi­ta­nih (53,7%o) pro­cje­nju­je da će im ula­ga­nja os­ta­ti na lanj­skoj ra­zi­ni. Mno­go pros­to­ra za na­pre­dak is­pi­ta­ni­ci vi­de pri­je sve­ga na po­dru­čju pro­ce­du­ra odo­bre­nja, u jav­noj upra­vi, pra­vo­su­đu, po­rez­nom sus­ta­vu, za­ko­no­dav­s­tvu i dis­ci­pli­ni pla­ća­nja. Po­zi­tiv­no pak ocje­nju­ju kva­li­te­tu rad­ne sna­ge i lo­kal­nih do­bav­lja­ča, tro­ško­ve ener­gi­je i in­fras­truk­tu­ru.

FOTOLIA

Go­to­vo po­lo­vi­ca is­pi­ta­nih sta­nje ocje­nju­je lo­šim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.