Vi­sa is­pla­ti­la Za­bu i HPB

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je PBZ-u na ra­čun sje­lo vi­še od 14 mi­li­ju­na eura, od glo­bal­nog pres­la­gi­va­nja kar­ti­čar­skog di­va Vi­se pro­fi­ti­ra­le su i Za­gre­bač­ka ban­ka te HPB. Za­bi je u uto­rak is­pla­će­no 12,9 mi­li­ju­na eura, što će na­kon opo­re­zi­va­nja po­deb­lja­ti fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je za oko 10,4 mi­li­ju­na eura, a u idu­će tri go­di­ne bit će joj is­pla­će­no još 1,1 mi­li­jun eura ovis­no o pos­lo­va­nju. Is­to­dob­no, HPBu je is­pla­će­no 3,4 mi­li­ju­na eura, ai u toj ban­ci na­kon tri go­di­ne oče­ku­ju još 290.000 eura. Osim ke­ša, naj­ve­ća ban­ka pos­ta­la je vlas­ni­kom 4716 pre­fe­ren­ci­jal­nih di­oni­ca no­ve Vi­se Inc, dok je HPB do­bio 1222 di­oni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.