DO­BIT PO RADNIKU U DOMAĆIM TVRT­KA­MA

Vi­jes­ti 10 PUTA VEĆA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

La­ni je pro­sje­čan pri­hod po za­pos­le­nom hr­vat­skih tvrt­ki ko­je su u pot­pu­nos­ti u do­ma­ćem vlas­niš­tvu bio je go­to­vo tri puta ma­nji od pro­sje­ka u tvrt­ka­ma u stra­nom vlas­niš­tvu, no do­ma­će su os­tva­ri­le ne­to do­bit po za­pos­le­nom od go­to­vo 24 ti­su­će ku­na, a stra­ne de­set puta ma­nju (2400 kn), po­ka­zu­ju po­da­ci Fi­ne. Ana­li­zi­ra­no je 106.569 po­du­zet­ni­ka. Tvrt­ke u do­ma­ćem vlas­niš­tvu os­tva­ri­le su go­to­vo 438 ml­rd. kn ukup­nih pri­ho­da i 417,1 ml­rd. kn ra­sho­da, a one u stra­nom vlas­niš­tvu ima­le su 127,7 ml­rd. kn pri­ho­da i 126,7 ml­rd. kn ra­sho­da. Ukup­ni pri­hod po za­pos­le­nom u tvrt­ka­ma u do­ma­ćem vlas­niš­tvu iz­nosE637,5 ti­su­ća ku­na, a u oni­ma u stra­nom vlas­niš­tvu 1,43 mi­li­ju­na ku­na.

PD

Ja­kov­čić i J. Čer­ne­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.