Ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma 585 mi­li­ju­na ku­na pot­po­ra

Po­sao za 827 lju­di Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ra ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta pred­sta­vi­lo je u uto­rak ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta po­du­zet­ni­ka ko­ji su os­tva­ri­li sta­tus ko­ris­ni­ka pot­po­re za ula­ga­nje na te­me­lju Za­ko­na o po­ti­ca­nju ula­ga­nja te do­di­je­li­lo 11 po­t­vr­da o sta­tu­su ko­ris­ni­ka tih pot­po­ra. Ukup­ni iz­nos pla­ni­ra­nih ula­ga­nja je 585,4 mil. kn, uz otva­ra­nje 827 rad­nih mjes­ta. Pred­sta­vi­le su se če­ti­ri tvrt­ke ko­je su do­bi­le pot­po­re. Mu­ra­plas iz Ko­to­ri­be pla­ni­ra ula­ga­nje u pro­izvod­nju plas­tič­ne am­ba­la­že od 94,4 mil. kn do kra­ja 2018. ZMH Hor­vat, ko­ji se ba­vi pro­izvod­njom, pre­ra­dom i dis­tri­bu­ci­jom smrz­nu­te hra­ne, pla­ni­ra se ši­ri­ti pro­jek­tom od 39,15 mil. kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.