Uvoz za­us­ta­vio fla­ši­ra­nje vo­de u ci­je­loj Cr­noj Go­ri

Zas­toj Svih se­dam pu­ni­oni­ca tre­nut­no ne pro­izvo­di jer vo­da iz ino­zem­s­tva, po­seb­no iz Sr­bi­je, na­do­mje­šta do­ma­ću

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vlas­ni­ci cr­no­gor­skih tvor­ni­ca vo­de glav­ni pro­blem vi­de u ugos­ti­telj­skom i tr­go­vač­kom sek­to­ru ko­ji za­ne­ma­ru­ju do­ma­će pro­izvo­de

Od se­dam pu­ni­oni­ca vo­de, ko­li­ko ih je ukup­no u Cr­noj Go­ri, tre­nut­no se u ni­jed­noj ne pro­izvo­di. Tvor­ni­ce vo­da Wa­ter Gro­up – Su­za, Li­po­vo – Aqua Mon­ta, Gor­ska i Aqua Bi­an­ca ko­ris­te iz­vo­re s po­dru­čja ko­la­šin­ske op­ći­ne, Vo­da Di­va – EcoPer smje­šte­na je u Šav­ni­ku, tvor­ni­ca Bož­ja vo­da – Mon­te Mi­ne­ra­le fla­ši­ra bu­nar­sku vo­du, dok Bje­la­si­ca Ra­da u Bi­je­lom Po­lju je­di­na fla­ši­ra ga­zi­ra­nu vo­du. Te su tvor­ni­ce go­diš­nje u pro­sje­ku pro­izvo­di­le oko 20 mi­li­ju­na li­ta­ra vo­de, a naj­vi­ša pro­izvod­nja os­tva­re­na je 2014. go­di­ne, ka­da je pro­izve­de­no go­to­vo 25 mi­li­ju­na li­ta­ra vo­de. S stra­ne, ukup­ni ka­pa­ci­tet iz­vo­ra vo­de iz­no­si oko 350 mi­li­ju­na li­ta­ra go­diš­nje, što zna­či da se u pot­pu­nos­ti mo­gu za­do­vo­lji­ti po­tre­be do­ma­ćeg tr­ži­šta i os­tva­ri­ti zna­ča­jan iz­voz. Me­đu­tim, i us­to dr­ža­va do­pu­šta ve­lik uvoz vo­de, umjes­to da se dio nov­ca us­mje­ri za po­moć domaćim pro­izvo­đa­či­ma, pi­še list Dan.

Sr­bi pre­pla­vi­li tr­ži­šte

Pre­ma po­da­ci­ma cr­no­gor­skog za­vo­da za sta­tis­ti­ku Mons­ta­ta, go­di­ne 2009. uve­ze­no je vo­de u vri­jed­nos­ti od 7,9 mi­li­ju­na eura, 2010. go­di­ne 7,4 mi­li­ju­na, a 2011. go­di­ne 7,5 mi­li­ju­na, dok je 2012. uvoz vo­de bio vri­je­dan 7,8 mi­li­ju­na eura, a 2013. go­di­ne 7,1 mi­li­jun. I 2014. u Cr­nu Go­ru uve­ze­no je vo­de u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od se­dam mi­li­ju­na eura. S dru­ge stra­ne, 2009. go­di­ne iz­ve­ze­no je vo­de u vri­jed­nos­ti 382,4 ti­su­će eura, u 2010. za 384 ti­su­će eura i 269,8 ti­su­će 2011. go­di­ne. Iz­voz vo­de je 2012. go­di­ne iz­no­sio 416,9 ti­su­ća eura, a slje­de­će 2013. go­di­ne vri­jed­nost iz­ve­ze­ne vo­de iz­no­si­la je sa­mo 244,8 ti­su­ća eura. Go­di­ne 2014. iz­ve­ze­no je vo­de ko­ja je vri­je­di­la 397,4 ti­su­će eura.

U POJEDINIM MJESTIMA IZVORI SU OD PUNIONICE UDALJENI 20AK METARA, ŠTO SE NE KORISTI

Ka­da je ri­ječ o uvo­zu i iz­vo­zu vo­de, naj­ve­ći part­ner Cr­ne Go­re je Sr­bi­ja ko­ja su­dje­lu­je sa 93,4 pos­to u uvo­zu, od­nos­no 93,4 pos­to u iz­vo­zu.

Po­seb­na agen­ci­ja za vo­du?

Vlas­ni­ci cr­no­gor­skih pu­ni­oni­ca vo­de glav­ni pro­blem vi­de u od­no­su ugos­ti­telj­skog i tr­go­vač­kog sek­to­ra ko­ji domaćim vo­da­ma ne da­ju od­go­va­ra­ju­ći tret­man, jer bi, pre­ma miš­lje­nju vlas­ni­ka pu­ni­oni­ca, vo­da iz do­ma­ćih tvor­ni­ca tre­ba­lo bi­ti da­le­ko vi­še zas­tup­lje­na u pro­daj­nim i ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma, tr­go­vi­na­ma i ho­te­li­ma.

No umjes­to da pro­mo­vi­ra do­ma­će pro­izvo­đa­če, dr­ža­va za uvoz da­je mi­li­ju­ne eura. Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka sin­di­ka­ta po­ljo­pri­vred­ne, du­han­ske i pre­hram­be­ne in­dus­tri­je Velj­ka Ba­oši­ća, da dr­ža­va sa­mo de­set pos­to nov­ca ko­ji se da­je na uvoz vo­de ulo­ži u po­moć domaćim pro­izvo­đa­či­ma, ne bi bi­lo ni­kak­ve po­tre­be za uvo­zom. “Do­ma­će tvor­ni­ce tre­ba po­mo­ći, ri­je­ši­ti pro­ble­me s pro­izvod­nim ka­pa­ci350 te­ti­ma i s du­go­va­nji­ma pre­ma za­pos­le­ni­ma pa tek on­da vi­dje­ti što će bi­ti s uvo­zom vo­de. Pre­ma mo­jim saz­na­nji­ma, uvoz vo­de je da­le­ko ve­ći ne­go što po­ka­zu­je sta­tis­ti­ka”, tvr­di Ba­ošić, do­da­ju­ći da su u cr­no­gor­skim tvor­ni­ca­ma vo­de već otvo­re­na rad­na mjes­ta, te da su u pojedinim mjestima izvori od tvor­ni­ce udaljeni sa­mo 20ak metara, što se ne koristi. Zoran Ra­ko­če­vić, vlas­nik jed­nog od naj­k­va­li­tet­ni­jih iz­vo­ra vo­de u Ko­la­ši­nu, ka­že da bi tre­ba­lo os­no­va­ti po­seb­nu agen­ci­ju za vo­du. Ta agen­ci­ja ba­vi­la bi se po­ti­ca­jem inves­ti­ci­ja, osi­gu­ra­njem inves­ti­to­ra i pla­sma­nom.

FOTOLIA

Vlas­ni­ci pu­ni­oni­ca vo­de traže po­moć dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.