DUNAV OSI­GU­RA­NJE

NAJUSPJEŠNIJE U SRBIJI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tr­ži­šte osi­gu­ra­nja u Srbiji za­bi­lje­ži­lo je rast ukup­ne pre­mi­je ve­ći od 13%, što je naj­bo­lji re­zul­tat od 2007. go­di­ne, dok je u 2015. ukup­na pre­mi­ja su­dje­lo­va­la u BDP Sr­bi­je s oko 2%, što je go­to­vo ne­pro­mi­je­nje­ni po­ka­za­telj još od 2005. go­di­ne, re­zul­ta­ti su is­tra­ži­va­nja fi­nan­cij­skog sek­to­ra objav­lje­nog u iz­da­nja Fi­nan­ci­je TOP. Ka­da je reč o pos­lo­va­nju osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća u 2015. go­di­ni, naj­ve­ći tr­žiš­ni udjel po vi­si­ni pre­mi­je os­tva­ri­lo je Dunav osi­gu­ra­nje, a sli­je­de Ge­ne­ra­li osi­gu­ra­nje, DDOR, Wi­ener Stad­tis­c­he i Uniqa ne­ži­vot­no osi­gu­ra­nje. Proš­le go­di­ne ni­je bi­lo do­la­ska no­vih kom­pa­ni­ja na sr­p­sko tr­ži­šte, ni­ti je služ­be­no objav­lje­no da pos­to­ji za­ni­ma­nje ne­kog od ve­li­kih me­đu­na­rod­nih igra­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.