WIZZ AIR STI­ŽE I NA

SARAJEVSKI AERODORM

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­le­pos­la­nik Ma­đar­ske u BiH Joz­sef Negye­si naj­a­vio je u raz­go­vo­ru s di­rek­to­rom Agen­ci­je za pro­mo­ci­ju ss­tra­nih inves­ti­ci­ja FIPA Gor­da­nom Mi­li­ni­ćem pro­ši­re­nje pos­lo­va­nja ni­sko­bu­džet­nog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka Wizz Air na Sarajevski aero­drom i otva­ra­nje nno­vih li­ni­ja, po­seb­no one iz­me­đu Sa­ra­je­va i Bu­dim­pe­šte, jav­lja InIn­di­ka­tor.ba. Wizz Air je otvo­rio ba­zu u Tuz­li 2015, a le­ti za osam des­tin­ci­ja u Eu­ro­pi. La­ni je na aero­dro­mu u Tuz­li za­bi­lje­že­no 268.748 put­ni­ka, što je 70 pos­to vi­še ne­go 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.