TREĆINA MAKEDONSKIH

KUĆANSTAVA ŽI­VI SA 100 €

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Go­to­vo 30% kućanstava u Ma­ke­do­ni­ji mje­seč­no ras­po­la­že s oko 100 eura, a nji­hov glav­ni iz­vor pri­ho­da su uglav­nom mi­ro­vi­ne, so­ci­jal­ne nak­na­de i doz­na­ke iz ino­zem­s­tva, obja­vio je ma­ke­don­ski Za­vod za sta­tis­ti­ku. Pre­ma an­ke­ti Za­vo­da za sta­tis­ti­ku, vi­še od 56.000 kućanstava u Ma­ke­do­ni­ji go­diš­nje ras­po­la­že sa 1278 eura, ili sa­mo sa 106 eura mje­seč­no. Naj­bo­ga­ti­ja ma­ke­don­ska ku­ćans­tva go­diš­nje ras­po­la­žu sa 14.555 eura, ili 1212 eura me­seč­no, što je go­to­vo 12 puta vi­še u od­no­su na naj­si­ro­maš­ni­ja ku­ćans­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.