MMF ne do­pu­šta rast pla­ća i mi­ro­vi­na u Srbiji

Umje­re­ni ra­zvoj Pre­ma oče­ki­va­nji­ma Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da rast sr­p­skog BDP ove go­di­ne iz­no­sit će 2,5 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mi­si­ja MMFa, ko­ja je bo­ra­vi­la u Be­ogra­du od 9. do 21. lip­nja na raz­go­vo­ri­ma o če­t­vr­toj i pe­toj re­vi­zi­ji stand by aran­žma­na iz­me­đu Sr­bi­je i MMFa, oci­je­ni­la je da eko­nom­ski rast Sr­bi­je ja­ča uz po­dr­šku inves­ti­ci­ja i ras­ta ne­to iz­vo­za.

MMF oče­ku­je da će u 2016. re­alan rast BDPa iz­no­si­ti 2,5%, a in­fla­ci­ja 1,3%, na­vo­di se u pri­op­će­nju Fon­da. MMF na­vo­di da bi, ako se do kra­ja go­di­ne nas­tavI bo­lja na­pla­ta pri­ho­da i ra­ci­onal­no iz­vr­še­nje ra­sho­da, de­fi­cit op­će dr­ža­ve tre­bao pas­ti na oko 2,5% BDPa u us­po­red­bi s pr­vo­bit­nim ci­ljem od 4%.

Po­treb­na je od­luč­ni­ja re­for­ma dr­žav­nih po­du­ze­ća, uklju­ču­ju­ći ve­li­ke jav­ne i ru­dar­ske kom­pa­ni­je, na­vo­di se u pri­op­će­nju MMFa.

Fond is­ti­če da je jedini način da se za­šti­te rad­na mjes­ta u državnim po­du­ze­ći­ma, a da se po­no­vo ne poseže za sred­stvi­ma po­rez­nih obveznika za nji­hov spas, restrukturiranje kom­pa­ni­ja ka­ko bi im se osi­gu­ra­la odr­ži­vost pos­lo­va­nja.

Pla­će i mi­ro­vi­ne u 2016. go­di­ni u Srbiji tre­ba­ju os­ta­ti na sa­daš­njoj ra­zi­ni, iz­ja­vio je šef mi­si­je MMFa u Srbiji Ja­mes Ruff. On je do­dao da je važ­no da se pr­vo pos­tig­ne vi­ši gos­po­dar­ski rast ko­ji će omo­gu­ći­ti ve­će pri­ho­de i da se ne po­žu­ru­je pre­vi­še i odo­bra­va­ju ve­li­ka po­ve­ća­nja.

Sp­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Du­šan Vu­jo­vić re­kao je da je nuž­no da sva­ko po­ve­ća­nje bu­de us­kla­đe­no s no­vim kri­te­ri­ji­ma i da se pos­tup­no uk­lo­ne pos­to­je­će raz­li­ke.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za vri­je­me po­sje­te Mi­si­je MMFa Srbiji dos­ta se raz­go­va­ra­lo o sek­to­ru elek­trič­ne ener­gi­je i po­tre­bi da se res­truk­tu­ri­ra Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje šta će bi­ti s ci­je­nom stru­je, Ruff je re­kao da se to pi­ta­nje mo­ra ri­je­ši­ti u raz­go­vo­ri­ma vla­de Sr­bi­je i Svjet­ske ban­ke, jer je ta fi­nan­cij­ska ins­ti­tu­ci­ja struč­na za to po­dru­čje.

“Lju­di se mo­ra­ju na­vik­nu­ti na re­gu­li­ra­ne ci­je­ne iz go­di­ne u go­di­nu i to je prak­sa u svi­je­tu”, re­kao je šef mi­si­je MMFa u Srbiji. Stal­ni pred­stav­nik MMFa u Srbiji De­heng Kim do­dao je da je ci­je­na stru­je sa­mo je­dan od ele­me­na­ta pos­lo­va­nja EPSa i da bi tre­ba­lo ve­ću paž­nju po­sve­ti­ti pos­lo­va­nju tog jav­nog po­du­ze­ća.

“Ka­da EPS že­li po­ve­ća­ti inves­ti­ci­je bez ušte­da u ra­du, to zna­či da net­ko dru­gi mo­ra to platiti”, re­kao je stal­ni pred­stav­nik MMFa u Srbiji De­heng Kim.

MMF KA­ŽE DA JE JEDINI NAČIN DA SE ZA­ŠTI­TE RAD­NA MJES­TA U DRŽAVNIM PO­DU­ZE­ĆI­MA, A DA SE NE POSEŽE ZA SRED­STVI­MA PO­REZ­NIH OBVEZNIKA ZA SPAS, NJIHOVO RESTRUKTURIRANJE

PD

Na dnev­nom re­du u Be­ogra­du bi­lo je i restrukturiranje Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.