Elon Musk nov­cem Tes­le spa­ša­va svo­ju dru­gu tvrt­ku

Gnjev­ni inves­ti­to­ri Pre­uzi­ma­nje So­larCitya iz­a­zvat će ve­li­ki ot­por di­oni­ča­ra Tes­le, ocje­nju­ju ana­li­ti­ča­ri

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Naj­no­vi­ja ide­ja pr­vog čo­vje­ka Tes­la Mo­tor­sa, Elo­na Mu­ska, raz­gnje­vi­la je di­oni­ča­re. Musk je naj­a­vio ka­ko će Tes­la pre­uze­ti So­larCity, kom­pa­ni­ju za ins­ta­la­ci­ju so­lar­nih pa­ne­la, za 2,8 mi­li­jar­di do­la­ra či­me bi se stvo­ri­la kom­pa­ni­ja ko­ja bi i u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma bi­la oz­bi­ljan igrač ka­da je ri­ječ o ze­le­noj ener­gi­ji. Za di­oni­cu So­larCitya pro­izvo­đač elek­trič­nih auto­mo­bi­la po­nu­dio je od 26,50 do­la­ra do 28,50 do­la­ra što je pre­mi­ja iz­me­đu 25 i 35 pos­to na bur­zov­nu ci­je­nu. Ia­ko se za Mu­ska ovaj po­sao či­ni lo­gič­nim, tak­vo miš­lje­nje ne di­je­le Tes­li­ni di­oni­ča­ri ko­ji jav­no tvr­de ka­ko Musk nji­ho­vim nov­cem spa­ša­va svo­ju dru­gu kom­pa­ni­ju.

Na­ime, Musk je u So­larCityu naj­ve­ći di­oni­čar s 22 pos­to udje­la, kao i u Tes­li gdje dr­ži 19 pos­to. Musk je k to­me i pred­sjed­nik So­larCitya, a iz­vr­š­ni di­rek­tor je nje­gov ne­ćak, Lyn­don Ri­ve. Ina­če, Musk i Ri­ve doš­li su za­jed­nič­ki na ide­ju os­ni­va­nja Sol­rCitya pri­je 12 go­di­na. S fi­nan­cij­ske stra­ne gle­da­no, So­larCity baš i ni­je neka “uda­va­ča” s ob­zi­rom da obve­ze kom­pa­ni­je do­se­žu 6,2 mi­li­jar­de do­la­ra.

Ne baš us­pješ­no pos­lo­va­nje odra­zi­lo se i na kre­ta­nje di­oni­ce, pa se vri­jed­nos­ni­ca So­larCitya po­čet­kom go­di­ne mo­gla na bur­zi ku­pi­ti za 16,3 do­la­ra, na­su­prot 61 do­lar go­di­nu ra­ni­je. Na­kon obja­ve da će ih pre­uze­ti Tes­la, u uto­rak je ci­je­na So­larCitya sko­či­la za 18 pos­to na vi­še od 25 do­la­ra. S dru­ge stra­ne, di­oni­ca Tes­le stro­po- šta­la se 13 pos­to na 189,99 do­la­ra či­me je kom­pa­ni­ja iz­gu­bi­la pre­ko če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra vri­jed­nos­ti.

Ana­li­ti­ča­ri Op­pen­he­ime­ra is­ti­ču ka­ko oče­ku­ju žes­tok ot­por di­oni­ča­ra pre­ma ovoj ak­vi­zi­ci­ji, pi­še Blo­om­berg. “Vje­ru­je­mo da će inves­ti­to­ri vje­ro­jat­no pro­ma­tra­ti ovu tran­sak­ci­ju kao spa­ša­va­nje So­larCitya”, sto­ji u toj ana­li­zi. Sa­lim Mor­sy, ana­li­ti­čar Blo­om­ber­ga, sma­tra ka­ko ovo pre­uzi­ma­nje ome­ta pri­mar­ni Tes­lin cilj, a to je po­ve­ća­nje pro­izvod­nje.

REUTERS

Elon Musk dr­ži 22 pos­to u So­larCityu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.