Ka­tar­ska še­ika ku­pi­la Bal­ma­in

Iz­let u mo­du Tran­sak­ci­ja vri­je­di 500 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Vje­ru­je se da je ka­tar­ski fond Mayho­ola inves­ti­cij­ska igrač­ka Mo­zah bint Na­sser as-Mi­ss­ned, maj­ke ka­tar­skog emi­ra Ta­mi­ma Al Tha­ni­ja

Ka­tar­ski inves­ti­cij­ski fond Mayho­ola pre­uzeo je fran­cu­sku mod­nu ku­ću Bal­ma­in za ko­ju su bi­li za­in­te­re­si­ra­ni i di­vo­vi po­put Lo­uis Vu­it­to­na. Ci­je­na kup­nje cje­lo­kup­nog udje­la ni­je ot­kri­ve­na, ali upu­će­ni izvori is­ti­ču ka­ko Bal­ma­in vri­je­di oko 500 mi­li­ju­na eura, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. Ina­če, ka­tar­skom fon­du ovo ni­je pr­vi iz­let u mod­ni biz­nis jer od 2011. po­sje­du­je udjel u ta­li­jan­skom Va­len­ti­nu. K to­me, za 27 mi­li­ju­na fun­ti ku­pi­li su udjel u pro­izvo­đa­ču tor­bi­ca Anya Hin­d­mar­ch.

Taj­no­vi­ta vlas­ni­ca

Mayho­ola na ka­tar­skom di­ja­lek­tu arap­skog je­zi­ka zna­či “ne­poz­nat”, što po­ma­lo iro­nič­no opi­su­je vlas­nič­ku struk­tu­ru fon­da. Na­ime, ia­ko iza fon­da služ­be­no sto­ji ka­tar­ski emir, še­ik Ta­mim bin Ha­mad Al Tha­ni, vje­ru­je se da je fond de fac­to “inves­ti­cij­ska igrač­ka” nje­go­ve maj­ke, še­ike Mo­zah bint Na­sser as-Mi­ss­ned. Za Va­len­ti­no je Mayho­ola pri­je pet go­di­na u po­ma­lo taj­no­vi­toj tran­sak­ci­ji inves­ti­cij­skoj kom­pa­ni­ji Pel­mi­ra pla­tio 700 mi­li­ju­na eura.

Izvori bli­ski ovoj po­s­ljed­njoj tran­sak­ci­ji tvr­de ka­ko no­vi ka­tar­ski vlas­nik na­mje­ra­va obje­di­ni­ti Bal­ma­in i Va­len­ti­no u jed­nu kom­pa­ni­ju te je iz­lis­ta­ti na bur­zi. Bal­ma­in je 1945. os­no­vao fran­cu­ski di­zaj­ner Pi­er­re Bal­ma­in, a 1995. ve­ćin­ski pa­ket di­oni­ca u kom­pa­ni­ji ko­ja je ta­da bi­la prak­tič­ki na iz­di­sa­ju ku­pu­je Ala­in Hi­ve­lin. Obi­telj Hi­ve­lin ta­ko­đer je pris­ta­la pro­da­ti di­oni­ce ka­tar­skom fon­du.

Ia­ko su za Bal­ma­in ra­di­li ne­ki od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih mod­nih di­zaj­ne­ra, po­put Eri­ka Mor­ten­se­na i Os­ca­ra de la Ren­te, Bal­ma­in se po­peo u vrh svjet­ske mo­de na če­lu s kre­ativ­nim di­rek­to­rom Oli­vi­erom Ro­us­te­in­gom ko­ji je tu duž­nost pre­uzeo 2011. kao 25-go­diš­njak.

Za­nim­ljiv i dru­gi­ma

Osim Ka­tar­ci­ma, Bal­ma­in je bio za­nim­ljiv i dru­gim ula­ga­či­ma, po­put L Ca­pi­ta­la, inves­ti­cij­ske po­druž­ni­ce di­va luk­suz­ne ro­be LVMH. No, kup­nja Bal­ma­ina je već dru­ga bli­sko­is­toč­na ak­vi­zi­ci­ja eu­rop­ske mod­ne ku­će ti­je­kom ovo­ga tjed­na. Po­čet­kom tjed­na ba­hre­in­ska inves­ti­cij­ska ku­ća Inves­t­corp Bank BSC stek­la je 55 pos­to udje­la u ta­li­jan­skoj mod­noj ku­ći Cor­ne­li­ani.

Ana­li­ti­ča­ri uka­zu­ju na či­nje­ni­cu ka­ko su mod­ne ku­će oči­to sve za­nim­lji­vi­je baš inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma. Ta­li­jan­ska inves­ti­cij­ska ku­ća Cle­ssi­dra la­ni je ku­pi­la mod­nu ku­ću Ro­ber­to Ca­val­li. Ame­rič­ki fond Blac­k­s­to­ne go­di­nu ra­ni­je pre­uzeo je 20 pos­to udje­la u Ver­sa­ceu. No, pi­ta­nje je ko­li­ko je mod­ni biz­nis, kao dio ši­reg seg­men­ta luk­suz­ne ro­be, tre­nut­no is­pla­tiv. Kon­zul­tant­ska ku­ća Ba­in pre­dvi­đa da će glo­bal­na pro­da­ja u 2016. ras­ti dva pos­to, što je dru­gi naj­sla­bi­ji rast od 2009. go­di­ne.

REUTERS

Bal­ma­in je os­no­van 1945. go­di­ne, ali zvjez­da­ne tre­nut­ke pro­živ­lja­va od 2011.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.