Kre­di­ti pa­li za čak 10 mi­li­jar­di ku­na

Obol da­la i ko­nver­zi­ja Pla­sma­ni gra­đa­ni­ma na go­diš­njoj su ra­zi­ni u pa­du već de­se­ti mje­sec

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke ukup­ni kre­di­ti sta­nov­niš­tvu kra­jem trav­nja spus­ti­li su se is­pod 118 mi­li­jar­di ku­na za­bi­lje­živ­ši pad na mje­seč­noj i go­diš­njoj ra­zi­ni, is­ti­če se u ana­li­zi Ra­if­fe­isen ban­ke. U od­no­su na ožu­jak ukup­ni kre­di­ti ni­ži su za 348 mi­li­ju­na ku­na dok su na go­diš­njoj ra­zi­ni za­bi­lje­ži­li zna­ča­jan pad od pre­ko 10 mi­li­jar­di ku­na što je go­to­vo osam pos­to ma­nje. “Ta­ko je de­se­ti mje­sec za­re­dom za­bi­lje­žen pad ukup­nih kre­di­ta sta­nov­niš­tvu na go­diš­njoj ra­zi­ni, do­dat­no po­dr­žan snaž­nim pa­dom stam­be­nih kre­di­ta us­li­jed učin­ka pri­sil­ne CHF ko­nver­zi­je”, tu­ma­če ana­li­ti­ča­ri. Od kra­ja stu­de­nog 2015. do kra­ja trav­nja ove go­di­ne ban­ke su u ko­nver­zi­ji ukup­no ot­pi­sa­le 5,7 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta.

DAVOR PUKLAVEC/ PIXSELL

Na go­diš­njoj ra­zi­ni kre­di­ti su pa­li go­to­vo osam pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.