BAREL NAFTE OPET

IZ­NAD 50 DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne nafte po­ras­le su u sri­je­du iz­nad 50 do­la­ra na­kon što su iz­vješ­ća po­ka­za­la da je ve­li­ki pad ame­rič­kih za­li­ha. Pre­ma po­da­ci­ma Ame­ri­can Pe­tro­le­um Ins­ti­tu­te, ame­rič­ke za­li­he sma­nje­ne su za 5,2 mi­li­ju­na ba­re­la, znat­no vi­še od oče­ki­va­nja. U tak­vim okol­nos­ti­ma barel Brent nafte dos­ti­gao je ci­je­nu od 50,96 do­la­ra, 34 cen­ti vi­še ne­go dan ra­ni­je. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la oja­ča­la je 44 cen­ta na 50,29 do­la­ra i opet je iz­nad 50 do­la­ra na­kon 10. lip­nja. Ana­li­ti­ča­ri tu­ma­če ka­ko će ci­je­na nafte nas­ta­vi­ti ras­ti, po­seb­no ako po­dat­ke o pa­du ame­rič­kih za­li­ha po­t­vr­di i mi­nis­tar­stvo ener­ge­ti­ke. U tom bi slu­ča­ju za­li­he u SAD-u nas­ta­vi­le pa­da­ti pe­ti uzas­top­ni tje­dan što bi sig­na­li­zi­ra­lo da opa­da vi­šak po­nu­de si­ro­ve nafte.

REUTERS

Ame­rič­ke za­li­he u pa­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.