EUROPA JOŠ BEZ JASNE VIZIJE ZA MLIJEKARSKI SEKTOR

Traže po­moć Pro­ble­mi ni­su do­ma­ći, EU mlje­ka­ri na ko­lje­ni­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Eu­rop­ski od­bor za mli­je­ko naj­av­lju­je ve­li­ke pro­s­vje­de ne ri­je­ši li EK kri­zu, u Hr­vat­skoj Vlada na od­la­sku da­je tek mla­ka obe­ća­nja

Kri­za u sek­to­ru mlje­kar­stva opet tre­se i tr­ži­šte i za­jed­nič­ku po­ljo­pri­vred­nu po­li­ti­ku Eu­rop­ske uni­je. Ru­ski em­bar­go uve­den u ko­lo­vo­zu 2014. go­di­ne te uki­da­nje pro­izvod­nih kvo­ta u ožuj­ku 2015. uzi­ma­ju sku­pi da­nak os­tav­lja­ju­ći po­gub­ne po­s­lje­di­ce na far­ma­ma u ve­ći­ni čla­ni­ca. Ka­ko iz­a­ći iz ta­me mli­ječ­nog tu­ne­la, od­go­vor je po­čet­kom ovog tjed­na tra­ži­lo vod­stvo Eu­rop­skog od­bo­ra za mli­je­ko (EMB) u raz­go­vo­ru s zas­tup­ni­ci­ma Eu­rop­skog par­la­men­ta, a da­nas se tom pro­ble­ma­ti­kom ba­vi i Vlada RH na od­la­sku mo­ti­vi­ra­na upi­tom zas­tup­ni­ka Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša iz­re­če­nim u Sa­bo­ru još 13. trav­nja.

Pred­sjed­nik EMB-a Ro­mu­ald Sc­ha­ber po­zvao je na od­go­vor­nost Eu­rop­sku ko­mi­si­ju jer, us­t­vr­dio je, europ­sko mlje­kar­stvo je na ko­lje­ni­ma.

“Ko­mi­si­ja mo­ra pokazati vo­lju i osi­gu­ra­ti sred­stva ka­ko bi bi­lo mo­gu­će pro­ves­ti do­bro­volj­no sma­nji­va­nje pro­izvod­nje di­ljem EU. One ko­ji sma­nje pro­izvod­nju tre­ba na­gra­di­ti”, sma­tra Sc­ha­ber. Pad pri­ho- da pro­izvo­đa­ča mli­je­ka u EU od 30 mi­li­jar­di eura u 2015. i 2016. ima ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce za sve sek­to­re po­ve­za­ne s po­ljo­pri­vre­dom. Da do­bro­volj­no sma­nji­va­nje pro­izvod­nje mo­ra bi­ti ho­no­ri­ra­no mis­li i hr­vat­ska euro­par­la­men­tar­ka Ma­ri­ja­na Pe­tir.

Predlaže i da se što pri­je odre­di in­ter­vent­na ot­kup­na ci­je­na ko­ja ne smi­je bi­ti ni­ža od 30 euro­cen­ti po ki­lo­gra­mu mli­je­ka. Pe­tir po­zi­va Ko­mi­si­ju neka do­ne­se re­gu­la­ti­vu ko­jom će one­mo­gu­ći­ti ne­po­šte­nu tr­go­vač­ku prak­su u lan­cu ops­kr­be hra­nom u ok­vi­ri­ma EU. To je, ka­že, važ­no zbog sve učes­ta­li­jih ne­re­al­nih zah­tje­va ot­kup­lji­va­ča i tr­go­va­ca pre­ma pro­izvo­đa­či­ma. Pred­stav­ni­ci far­me­ra po­ru­či­li su ins­ti­tu­ci­ja­ma EU i na­ci­onal­nim dr­ža­va­ma ka­ko im da­ju još krat­ko vri­je­me, ne do­ne­su li kon­kret­ne mje­re za opo­ra­vak sek­to­ra us­li­je­dit će ve­li­ki pro­s­vje­di far­me­ra u ci­je­loj Eu­ro­pi.

Zas­tup­nik u Hr­vat­skom sa­bo­ru Gla­vaš pi­tao je sre­di­nom trav­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća što Vlada RH po­du­zi­ma da za­us­ta­vi ne­vi­đe­ni ko­laps u sek­to­ru mlje­kar­stva. Uz po­moć svo­jih Vlada, iz­nio je, mno­ge čla­ni­ce EU za­dr­ža­le su sto­pu sa­mo­dos­tat­nos­ti pa ona u Če­škoj iz­no­si 136, u Slo­ve­ni­ji 117 dok je u Hr­vat­skoj pa­la na 59 pos­to. U Hr­vat­skoj je u 2015. ot­kup­lje­no 513 mi­li­ju­na ki­lo­gra­ma mli­je­ka, mi­li­jun ki­lo­gra­ma ma­nje ne­go u 2002. dok je broj far­mi sma- njen sa 65.000 na tek 9.948. “Stvar­ni uz­ro­ci kri­ze u Hr­vat­skoj su ni­ske ot­kup­ne ci­je­ne, lo­ši pra­vil­ni­ci ko­ji de­fi­ni­ra­ju kva­li­te­tu mli­je­ka na šte­tu pro­izvo­đa­ča, iz­os­ta­nak mje­ra za­šti­te tr­ži­šta i ne­pos­to­ja­nje sus­ta­va nad­zo­ra kva­li­te­te i zdrav­s­tve­ne is­prav­nos­ti pre­hram­be­nih pro­izvo­da. A na­da­sve po­go­do­va­nje uvoz­nič­kim lo­bi­ji­ma i tr­go­vač­kim cen­tri­ma”, iz­nio je Gla­vaš tra­že­ći od Ore­ško­vi­ća “kon­kre­tan od­go­vor ka­ko se smje­lo do­zvo­li­ti da sa­mo u Hr­vat­skoj pa­da­ju ci­je­ne mli­je­ka u tr­go­vač­kim cen­tri­ma is­pod 2,89 ku­na s PDVom dok je u Aus­tri­ji pro­daj­na ci­je­na od 5,71 do 6,79 ku­na, u Slo­ve­ni­ji 4,95 do 5,56 ku­na. To je di­rek­t­no po­go­do­va­nje uvoz­nič­kom lo­bi­ju, ocje­nu­je Gla­vaš i pod­sje­ća da su po­s­lje­di­ce po­seb­no po­gub­ne u Osječ­ko­ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji, naj­ve­ćem pro­izvo­đa­ču mli­je­ka u RH s udje­lom od 25 pos­to.

Vlada tek da­nas od­go­va­ra zas­tup­ni­ku svje­do­če­ći da hr­vat­ska bi­ro­kra­ci­ja i da­lje ne­ma kva­li­tet­nu vi­zi­ju već sa­mo apos­tro­fi­ra pro­ble­me. Od­go­vor se pros­ti­re na go­to­vo šest stra­ni­ca, a na njih 5,5 na­bro­je­ne su svi­ma već poz­na­te kons­ta­ta­ci­je. Tvr­di se ta­ko da je Hr­vat­ska pris­tu­pi­la osi­gu­ra­nju pot­pu­ne pri­mje­ne Mli­ječ­nog pa­ke­ta i usvo­ji­la pra­vil­nik o pro­izvo­đač­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Pa­ket je mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, dok pra­vil­nik vi­še sp­rje­ča­va ne­go po­du­pi­re os­ni­va­nje pro­izvo­đač­kih or­ga­ni­za­ci­ja.

DAVOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Stvar­ni uz­ro­ci kri­ze u Hr­vat­skoj su ni­ske ot­kup­ne ci­je­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.