Tu­ri­zam: Bri­ta­ni­ja 7. emi­tiv­no tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iz­vo­ze Ina, Đ. Đa­ko­vić TEP, Pli­va, El­ka i Fre­uden­ber­ger

Po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na hr­vat­sko-bri­tan­ski gos­po­dar­ski od­no­si za­dr­ža­va­ju se na skrom­nim ra­zi­na­ma. Rob­na raz­mje­na s Bri­ta­ni­jom naj­vi­šu ra­zi­nu do­se­gla je 2008. go­di­ne, ka­da su na­ši gos­po­dar­stve­ni­ci iz­vez­li na to tr­ži­šte 228,4 mi­li­ju­na eura, a uvez­li ro­ba vri­jed­nih 391 mi­li­jun eura. Otad je uvoz iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je kons­tant­no u pa­du, dok iz­voz bi­lje­ži po­rast, po­se­bi­ce u 2015. go­di­ni, u ko­joj je i os­tva­ren, na­kon re­kord­ne 2008., naj­bo­lji iz­voz­ni re­zul­tat. Go­di­na služ­be­nog ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju ina­če je i je­di­na go­di­na u ko­joj je Hr­vat­ska os­tva­ri­la su­fi­cit u rob­noj raz­mje­ni. Bro­do­grad­nja je re­sor ko­ji je ne­kad obav­ljao ve­li­ke pos­lo­ve za bri­tan­ske na­ru­či­te­lje, no Ina je hr­vat­ska tvrt­ka ko­ja u sta­tis­ti­ci tr­go­vin­skih od­no­sa Hr­vat­ske i Bri­ta­ni­je vo­di i na ljes­tvi­ci glav­nih uvoz­ni­ka i glav­nih iz­voz­ni­ka. Po­s­ljed­njih go­di­na me­đu oni­ma ko­ji us­pi­je­va­ju pla­si­ra­ti pro­izvo­de na tom tr­ži­štu su i Đu­ro Đa­ko­vić TEP, Pli­va, El­ka, Har­burg-Fre­uden­ber­ger Be­liš­će. Po­zi­ti­van trend u po­s­ljed­njih se ne­ko­li­ko go­di­na bi­lje­ži i u do­las­ci­ma i no­će­nji­ma tu­ris­ta iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, ko­ja je pos­ta­la sed­mo po važ­nos­ti emi­tiv­no tr­ži­šte. U Hr­vat­skoj, ina­če, svo­je pos­lo­va­nje do­sad re­gis­tri­ra­lo 35 bri­tan­skih kom­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.