Zbog kva­li­tet­ne vo­de

Če­si že­le pro­izvo­di­ti pi­vo u Ko­la­ši­nu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­la­šin­ska pu­ni­oni­ca vo­de Li­po­vo pre­ma po­s­ljed­njim služ­be­nim po­da­ci­ma Po­re­ze upra­ve, dr­ža­vi po os­no­vi po­re­za i do­pri­no­sa na pla­će rad­ni­ka du­gu­je 286,6 ti­su­ća eura, dok je Bje­la­si­ca Ra­da iz Bi­je­log Po­lja ta­ko­đer u vr­hu naj­ve­ćih po­re­zih duž­ni­ka, s du­gom od čak 993,1 ti­su­ću eura. Ta pu­ni­oni­ca po os­no­vi po­re­za i do­pri­no­sa na pla­će du­gu­je dr­ža­vi 1,5 mi­li­jun eura, što je ukup­no vi­še od 2,4 mi­li­ju­na eura. Ne­dav­no je u Ko­la­šin od jed­ne če­ške kom­pa­ni­je sti­gla po­nu­da, pre­ma ko­joj zbog vr­lo kva­li­tet­ne vo­de, u tom di­je­lu Cr­ne Go­re gdje je smje­šte­no ne­ko­li­ko do­ma­ćih pu­ni­oni­ca, pla­ni­ra­ju otva­ra­nje pi­vo­va­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.