Obvez­nič­ki fon­do­vi pro­la­ze pra­vu re­ne­san­su

Na­va­la Imo­vi­na preš­la dvi­je mi­li­jar­de ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Ni­ske ka­mat­ne sto­pe na šted­nju pre­li­le su dio nov­ca u tu vr­stu fon­do­va, a na ru­ku im ide i rast ci­je­na obvez­ni­ca

Do­ma­ći obvez­nič­ki fon­do­vi ove go­di­ne pro­živ­lja­va­ju pra­vu re­ne­san­su jer ni­ske ka­mat­ne sto­pe dio šte­di­ša mo­ti­vi­ra na ula­ga­nje u tu vr­stu fon­do­va. Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­ske agen­ci­je nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa), kra­jem svib­nja ne­to imo­vi­na obvez­nič­kih fon­do­va iz­no­si­la je 2,05 mi­li­jar­di ku­na, go­to­vo 43 posto vi­še ne­go sa­mo go­di­nu ra­ni­je. O tre­nut­noj po­pu­lar­nos­ti obvez­nič­kih fon­do­va do­volj­no go­vo­ri i po­da­tak da je pret­kriz­ne 2007. nji­ho­va imo­vi­na vri­je­di­la 674 mi­li­ju­na ku­na.

Trend s ra­zvi­je­nih tr­ži­šta

U Er­ste Asset Ma­na­ge­men­tu (EAM) ko­ji uprav­lja naj­ve­ćim obvez­nič­kim fon­dom u zem­lji sma­tra­ju ka­ko Hrvatska sa­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.