Ore­ško­vić: Sve funk­ci­oni­ra

U teh­nič­kom man­da­tu bar 4 mje­se­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Teh­nič­ka

Vla­da teh­nič­kog pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća je odr­ža­la re­dov­nu sjed­ni­cu, dok je sve­ča­na po­vo­dom Da­na dr­žav­nos­ti ot­ka­za­na. “Bit će­mo teh­nič­ka Vla­da če­ti­ri mje­se­ca, a mo­žda i da­lje. Bit­no je da nam je svi­ma to jasno, Sa­bor funk­ci­oni­ra još mje­sec da­na. Funk­ci­oni­rat će sva dr­žav­na ti­je­la, is­pu­nit će­mo me­đu­na­rod­ne obve­ze. Ja dru­gi tje­dan pu­tu­jem u Bruxel­les. Glav­na po­ru­ka je da Vla­da funk­ci­oni­ra. Pla­će, obve­ze, mi­ro­vi­ne... Sve će funk­ci­oni­ra­ti”, po­ru­čio je Ore­ško­vić sa sjed­ni­ce na ko­joj ni­je bi­lo pot­pred­sjed­ni­ka Bo­že Pe­tro­va. Vla­da je u Sa­bor, iz­me­đu os­ta­log, upu­ti­la za­kon­ske iz­mje­ne ko­ji­ma se omo­gu­ća­va pri­je­nos šted­nje iz mi­ro­vin­skih fon­do­va u pr­vi mi­ro­vin­ski stup za oso­be ko­je iz nje­ga i pri­ma­ju mi­ro­vi­ne, po­put onih u inva­lid­skim mi­ro­vi­na­ma ili s be­ni­fi­ci­ra­nim sta­žom. Ti­me bi se, ka­za­la je mi­nis­tri­ca Nada Ši­kić, po­ve­ća­li pri­ho­di pro­ra­ču­na za 90 mi­li­ju­na ku­na ove go­di­ne, 110 mi­li­ju­na ku­na idu­će te 130 mi­li­ju­na ku­na u 2018. In­dus­tro­grad­nji je, pak, odo­bre­na is­pla­ta 9,63 mi­li­ju­na ku­na na­kon što je ta tvrt­ka 2012. ra­di na­mi­re­nja po­rez­nog du­ga dr­ža­vi pre­pus­ti­la svo­ju zgra­du u Sav­skoj uli­ci u Za­gre­bu, u ko­joj su da­nas mi­nis­tar­stva bra­ni­te­lja te so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih. Dug se od­no­si na sred­stva ko­ja je In­dus­tro­grad­nja ulo­ži­la u pri­la­god­bu zgra­de. U Sa­bor su upu­će­ne i iz­mje­ne Za­ko­na o je­dins­tve­nom ti­je­lu vje­šta­če­nja ko­ji­ma se uki­nu­da mo­guć­nost da vje­šta­ci mo­gu bi­ti dok­to­ri me­di­ci­ne bez nuž­ne spe­ci­ja­li­za­ci­je.

P.M./PIXSELL

Teh­nič­ki pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.