Star­ta­la pro­ved­ba na­ci­onal­nog pla­na ra­zvo­ja lu­ka

Pro­jekt vri­je­dan 38 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo

po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re pred­sta­vi­lo je u če­t­vr­tak po­če­tak pro­ved­be 38 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nog pro­jek­ta “Na­ci­onal­nog pla­na ra­zvo­ja lu­ka od oso­bi­tog (me­đu­na­rod­no­ga) gos­po­dar­skog in­te­re­sa za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku”. “Na­ci­onal­ni plan tre­bao bi pr­vi put od os­nut­ka Hr­vat­ske ana­li­zi­ra­ti do­sa­daš­nji ra­zvoj lu­ka, oprav­da­nost ra­zvo­ja i da­ti ja­san smjer nji­ho­va ra­zvo­ja do 2030.”, re­kao je za­mje­nik mi­nis­tra po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Mi­ro Škr­ga­tić. Plan će u bu­duć­nos­ti bi­ti stra­te­ška pod­lo­ga za ra­zvoj i pri­pre­mu ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta Mi­nis­tar­stva i luč­kih upra­va te okos­ni­ca ko­ri­šte­nju europ­skih fon­do­va, ali i os­no­va za iz­ra­du bu­du­ćih pla­no­va po­je­di­nač­nih lu­ka. Hrvatska ima vi­še od 400 lu­ka otvo­re­nih za jav­ni pro­met, a njih šest je od me­đu­na­rod­no­ga gos­po­dar­skog in­te­re­sa, Ri­je­ka, Split, Za­dar, Ši­be­nik, Plo­če i Du­brov­nik. Do­sad je u njih ulo­že­no vi­še od 600 mi­li­ju­na eura, a ubu­du­će će okos­ni­ca ra­zvo­ja bi­ti sred­stva iz EU fon­do­va.

Okos­ni­ca ra­zvo­ja lu­ka bit će EU no­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.