Bri­tan­ci na po­vi­jes­nom re­fe­ren­du­mu

Brexit - dan odluke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lon­don Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron za­go­vor­nik os­tan­ka u EU i nje­go­va su­pru­ga Sa­man­t­ha gla­so­va­li su u sre­diš­njem Lon­do­nu ne­da­le­ko od ure­da vla­de na re­fe­ren­du­mu o člans­tvu Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva u Eu­rop­skoj uni­ji. Izjaš­nja­va­nju 45 mi­li­ju­na bi­ra­ča u če­t­vr­tak na tre­ćem na­ci­onal­nom re­fe­ren­du­mu u po­vi­jes­ti zem­lje pret­ho­di­la je žes­to­ka če­tve­ro­mje­seč­na kam­pa­nja za­go­vor­ni­ka i pro­tiv­ni­ka os­tan­ka Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u europ­skom blo­ku. Po­s­ljed­nja is­pi­ti­va­nja jav­nog miš­lje­nja objav­lje­na u če­t­vr­tak, a ko­ja je pro­ve­la agen­ci­ja Ip­sos MORI, po­ka­za­la su da će 52 posto bri­tan­skih bi­ra­ča gla­sa­ti za os­ta­nak, a 48 posto za iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.